closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van boina onder dato 27:' 7ber: 1742:

/:onderstond:/ Hila Amsterdam den

11: april 1742: /:was getekent:/ Adriaan

'T Hooft /: lager:/ Accordeert met de

principaele quitantie /:was getekent:/

Mettheus Hogreve G: Scriba;

van den zergeant tot zoelde otto van

Rijswijk ontfangen rd„s drie hondert:

Negen= en taggentig en Ses= en dertigh

Stuijvers Contante wegens verkogte

Lagoe boomen aldaer en tot Beloe„

Tikoes, t Zedert den 23:' februarij jongst

leden tot den 22:e deser, namentlijk

uijt 't binnen bosch rijpd„s 360: 36:

buijten: _„o

39:— rd„s 384: 36:

=

/:onderstond:/ Hila Amsterdam den

27:e Maij 1742: /:was getekent:/ Adriaan

Hoost: /:lager:/ Accordeert met des„

selvs: Principaele quitantie /: was ge

teekent:/ Mattheus Hogreve G: Schriba:;/

Van den Zergeant tot Loehoe otto van

Rijswijk ontfangen rd„s drie hon„

dert= Ses en Seventigh Contant wegens

verkogte Lagoe boomen, aldaer en

tot.