closeTerug naar inventaris

Transcriptie

t

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

/:onderstond/ Hila Amsterdam den

11: april 1742: /:was getekent:/ Adriaan

'T Hooft /: lager:/ Accordeert met de

principaele guitantie /:was getekent:/

Mettheus Hogreve G: Seriba:

Van den Zergeant tot Loehoe otto van

Rijswijk ontfangen rd„s drie=hondert:

Negen= en taggentig en Ses= en dertig

stuijvers Contant wegens verkogte

Lagoe boomen aldaer en tot Beloe,

Tikoes, ’t Zedert den 23:' februarij jangs

leden tot den 22:e deser, namentlijk

uijt 't binnen bosch rijpd„s 360: 36:

bauijten: _„o 29:— ƒ 389: 36:—

/:onderstond:/ Hila Amsterdam den

24:' Maij 1742: /:was getekent:/ Adriaan

'T: Hooft„ /:lager:/ Accordeert met des„

selvs: Principaele quitantie /: was ge„

teekent:/ Mattheus hogreve G: Schriba:/

Van den zergeant tot Loehoe otto van

Rijswijk ontfangen rd„s drie hon

dert: Ses en Seventigh Contant wegen

verkogte Lagoe boomen, aldaer en

tot.