closeTerug naar inventaris

Transcriptie

boeyde

nba

latten jen

11

d

dato

D ina onder

.3

Chialoupen

van twee master

groo

an

lasten

Jare

P: Transport

2

- -

op den 19:' maij deses Jaars over sawaij

nabande vertrocken, en eeffmede

genomen 200 p„s Lijwaten inkoort

100: parrings, Ld: dosijner messen

5: korsjes nenstoeken 1008: kon„

men en pieringh, een lasthijs

en op den 22: aug oonderterug ge

komen

1:

50

den oko

hinee

i

hialoup en Chiampang hebben

6dt

dejen jaere geen tagt gedaen.

Tjiuw Liuwkeng

J Chinees

d’ Chhiampang heeft oomitte Chi„

wees of ternatten gekogt, en is

ten 12: feb= dese s Jaars van

net na derwaarts vertrocken ne„

jende mede, 80: stux gerassen 60=

jalempoeris fr: bl: Eb dosijnen

messen 6op omenen en pierings

bata

100pensdoeken 2: leggens aracq

vias, 50: porcelijne patjes; ofp den

1 maart daer aan meber te Jugh

gekomen, mede brengende zed:p„

dammers

op den 6: Julij anno Stantijna ma

cassar vertrocken, nemende mede

1000 rd„s Contant, Nog niet terug

gekomen

Chin stoeling

Chinen

Chiampang is op den 31: Maert 1742

0

na ternaten vertrocken, neemt

mede 1000. p„s zoo Commen als

pierings 100: do zijnmessen, 74

Cargies kleetjes, 25: deijlen 5p: par„

rings, 20: hoeden 2 Corgies neus„

soeken, 2 pieals ijfer en 2 leggers

aracq: 2: Kelders renever en een

kanaster hoeder suijker, den 26

Junn Weder te rug gekomen

/niets mede gebragt

p den 9:e aup„s 1742: na de malaang

en ratoere vertrocken, mede

nemende 200: kapmen en tienngp

20: p„s lijwaten en Loop„, 20: neus„

doeken 50: parrings, 10: beijlen en

20: dozijnen messen, nog niet te

rug gekomen

Chinees

„dein janko.

Chiaiipang is op den 18:e maij 1742:

na idehel vertrocken den

zagau te packelen, en heeft op de

17: Julij daer aan van daer mede

gebragt 4p: toemans Lagon

Chinees

sein kionko

hebbende dese opgebouijde orem

barij gekogt van een manipees.

thiampang is op den 13:' Januari

1742: mabanda vertrocken, mede

nemende 1000: tacken patneese

zagoe, 2000: oude Clappus 1000

sollen:

Transporteere

3:

18

- -

9:

1

1:

1

13:

12

10.

20

3:

3

17:

1

3:

179

2.

1742:

„ver

Chia

lante

Chiampangs

opgeboeijde

van

en mast

.

krembaaijs

noot

ond

grootand

oot ond

lasten

Jaren

lasten jaren

lasten jare

2.

9

8

-

8

16:

1:

15

3.

1

2:

1: