closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

329.

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Om nu Aan tewijsen hoe de voorenstaande Reekeningen tegens

die van 't afgewekene Jaar vermeer en vermindert zijn; sal

den ondergetekend in alle eerbied de volgende Redenen ter neder

stellen, so betreffende het hooft Casteel als de vesting Wan„

trouw op Manipa, vermits de opperhoofden op de Subalcherne Comp

toiren zulks bij hun handel boekjes staan te doen, en voor Eerst met de

Dit Jaar

meerder minder

vermeerderde Lasten; als

Lasten.

1429:15:—:

Extraordinaire ongelden

Eerstelijk heeft dese meerderheyt haar oirspronk uijt

het maeken van een nieuwe wagt buijten de Water

porit aldaar onder het Casteel gestelt, om

'snagts bij het geschut van de daar wederseijts

aangelegene baterijen wagt te houden, dat ander„

sints aan de handen van alle quaatwilligers g’expo„

neerd is, ende verstreckte Olij en Lond zoo ter

dienste van dito wagt, als van den Corporaal die

in het Chineese weeshuijs geplaats is, geweest

tij eijnd het gedrag van dienatie gade te kaan„

en haere desseijnen te kunnen ontdeckken, als mede

het meerder verstreckte als in den voorledene

Jaare zoo aan Equipagie goederen als rnders

tot het voorsien van de Admihaals Corcor

en Groote orembaij tot het doen van de kongij

tagf:

Ten tweeden uijt het kostende van ’t buspoeder dat op

de voorstelling van zijn Edelheijd den hoog

Edele groot agtb: heere Johannes Thedens

als gouverneur generaal van Nederlands

Jndia is verschooten geworden, mitsgaders het

maakloon van 12: p„s Silvere Rottings knop„

pen om aan de jnlandse grooten 'sComp„s wegen

bij derselver aanstelling vereerd te werden

dan in het voorledene Paekjaar niet geschiet

is

En Laastelijk wegens het aanreekenen van ’t

gouvernementt Banda, tot Extra provisie„

voor den manhasten Capitain Pieter Moltser„

op de reijse na herwaarts.

Die Transporteere.