closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tient ten bewijse te advanceren.

De Bekruijsing zo wel van Cerams noord- als zuijd

Cust desen jaere nae gewone ordre geschiet, en door

’t tegenswoordig aan handen hebben van een daar

toe bequaem vaartuijg, zonder intermissie ver„

„volgt kunnende werden, zoo zullen wij, nae de„

„se uwEd: hoog achtb: gevenereerde recommandatie

noit manqueren, op de qualiteiten der gezach„

„hebbers in diergelijke Commissien, alle re„

„quard te slaen

gelijk ook dat onse negotie boeken

'sjaarlijks op zijn tijt versonden wer„

„den.

voor den generaelen veroudering, en jongst dese provintie ge„

„troffen calamiteiten, ten ruine van diverse capitaele gebouwen,

ons geteld vindende in omstandigheden, dat een behoorlijke

voorsorge voor dit uw Ed: hoog agtb:s zoo waardig conquet

ten spoedigsten herstel voor al van ’t reeds te ver buijten desen„

„sie vervallen casteel als ’t optrekken van den thans onderhan„

„den zijnde ringmuer en buijten werken, onvermijdelijk, Ex

„traordinair lasten vereijst, zoo zullen wij ten hoogsten on„

„se geduirige attentie, houden, dat alle menagie zoo wel in

alle zaeken onser huijshouding als in alles waer zulks in

diergelijke werken te pas moge komen, betracht werde,

terwijl intusschen gode bidden, dat genaediglijk alle ver„

de diergelijke swaere rampen, insonderheijt van uw Ed=s

Werd

hoog agtb:s zoo uijtgebreijde staeten werden afge„

weert, en den verhoopten florisantie van ’t product

deses lands, zo veel aangenaemer reken: bij uw Ed: hoog agtb

generaele boeken zal mogen maeken, als de onsen

voor zeker enige Iaeren een swaeren druk

aan dit gouvernement zullen moeten

vertonen.

De

te brengen, also ligtelijk is te voorsien, dat door een overmatigen toe voerde

winsten daer op vallende, merkelijk moeten verminderen, so deselve al niet

in ’t geheel verdwijnen, en waar bij de Comp=s als dan hare reekening geen

sints kan vinden.

De bekruijsing langs de zuijdkant van ceram niet naartehore

volbracht sijnde, door de kwade Directie van den gesaghebber A ri„

„ense visser, is het ten uijtersten noodsaekelijk, dat ook onder

dit gouvernement een meerder toesigt werde gegeeven op het werk der be„

kruijsing, dan nadien wij bij onse missive van den 13:' 8ber: des voorleeden

Iaers onder de materie van Ceijlon, ons op dit respect breedvoerig hebben

g’expliceert, sullen wij ons daar toe alhier refereeren, met recomman

„datie nogtans aan de ministers, om in het verkiesen van gezagheb

„bers tot het doen van sodanige kruijstogten voornamentlijk

te letten op luijden, die blijken van hunne bekwaamheijt en goe„

de trouw hebben gegeeven.

Dat UE: bij derselver missive van den 31:' xber: de ministers

van dit gouvernement hebben gereprocheert over hunne nalatighei

in het oversenden der negotie boeken houden wij voor wel gedaen

alsoo onse ernstige wille is, dat d’ordres dien aangaande

gegeeven exactelijk werden naargekomen

Het geelt ons middlerwijl genoegen, dat de middelen

in de hier voren gemelde memorie van den gouverneur

generaal vervat, ter betragting vande menagie bereijds

ten deele in het werk sijn gesteld, en wij hebben gegronde ree„

den van verwagting, dat, wanneer daar aan ten vallen sa„

sijn voldaen, de soo hoog loopende lasten van dit gouverne„

„ment merkelijk sullen werden vermindert, of schoon wij ons

niet flatteeren dat gewenschte effect in de verwagt werden

„de negotie= Boeken te sullen ontwaerd werden, als wel

voorsiende dat de reparatie der so seer beschadigde fortifi„

„catien en gebouwen de lasten deses gouvernements merken

lijk zullen hebben vergroot, dog welk Extraordinair

gnal geval wij ons moeten getroosten, als veroorsaekt

sijnde door gods slaende hand, waer van de verschrik,

„kende uijtwerkselen in ’t voorleeden jaar ook op verscheijde

„plaetsen in Europa, maar voor al in Portugal zijn ondervor„

den, en waer voor wij bidden en smeeken, genadiglijk

„behoed te mogen blijven.

de

de ladi

except

10