closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„sekeren dat in opzichte van desen gepermitteer„

„den vaart van hier na maccassar, niets schaede„

„lijks te wachten is.

En bij aldien wij op ’t nevenstaande gaffirmeerde van ’t Ternaets.

ministerium, verelijk onse gedachten mogen zeggen, zoo zouder

wij verclaeren, daer aan te moeten twijfelen wijl niet wel kun„

„nen penetreren hoe enigh amboinees in de jongste 10: Jaer en

enig stuk lijwaet van 'sComp=s sortering, om gewinderwaards

zoude hebben kunnen vervoeren, vermits ’t blijkelijk is, dat in al

dien tijt, en noch heden, de advancen alhier die van Ternaten pro

cento al vrij surpasseeren, ten zij ’t zomwijlen wesen mochte dat

enig aangebracht /: Javaens of Zaleijers kleedje voor die lijwae„

„ten / die gezecht werden bij de E: Comp=s niet te zijn ingekogt / ge„

„nomen zouden moeten werden: ’t geen als dan niet willen tegen

„spreeken, vermits ’t wel gebeurt dat diergelijke sortementen

in ’t afloopen van den west mousson, door aankomst der burger

vaartuijgen alhier, wel eens meerder dan ten gereed debiet aan„

„gebracht, en met ’t doorkomen der z: o=to winden /: den vaar

na Ternaten openraekende / nevens andere gepermitteerde

handel waeren, en snuijsterijen, ten troque van rijst

op manado off de Nullase Eijlanden nae derwaards

vervoerd werden

Terwijl belangende dat debiet van cattoene gaeren uw

Hoog Agtb: onderdaniglijk elucideren, dat alhoe wel

in nevenstaande jaeren toevalligh de advancen van 432½

en 572:¾: p=r C=to heeft afgeworpen, zulks egter

van zoo weinig consideratie is, dat sedert

175 8/1: tot heden 's Iaarlijks door den anderen

maar ruim 10: picols tot ’t inkoops kostende

van maar ƒ 310: —: —.

heeft mogen renderen

vermits niet anders g’emploijeert wert, dan

tot visnetten, die voor den Jnlander hier en

daar zoo noodsaakelijk zijn, dat bij schaars

„heijt op geen prijs kunnen zien dogh daar en

tegen ook weder nooit iets meerder dan ’t

noodsaekelijke kopende, gevolgelijk dan ook

meerder dan tot gerieff nodigh is, leggen

blijfft, soo als met alle Eerbied de vrijheijt

nemen, dese nevens gem: 31: picols daer om„

„trent.

7:

dieste ernstiger aanbeveelen, alsoo wij niet sonder reeden bedugt sijn

dat door het verleenen van permissie aanses vaartuijgen, om van

hier na maccasser te vaeren, tot het afhaelen van rijst, een meerdere

geleegentheijd zal werden gegeeven, tot het pleegen van sluijkerijen,

dog waer over wij onder de materie van Banda ons nader sullen

expliceeren

2

wij ondervinden in tusschen hoe langs hoe meer

het importantie nadeel, dat aan de Comp=s werd

toe gebragt door dien verbooden handel, so waar

is gelijk de ministers van Ternaten affirmeeren

bij hunne beantwoording onser Extract missive

van 29: 7ber: 1752: dat aldaer ook door d’ambonee„

sens werden aangebragt lijwaeten, die bij de Comp=e

niet sijn ingekogt, leevert sulx uijt een doorslaand

bewijs, dat alhier de sluijkerijen in het stuk van

den lijwaet handel bij Continuatie seer sterk

in swang gaan, UE: zullen derhalven na„

der ondersoek moeten doen, op het geene dien

aangaande bij gemelde beantwoording werd

gesposeert, en ons van UE: bevinding rapport

doen

E

En nadien wij uijt de genome besluijten van de ministers deses gouver„

„nements, en hun lieden missive aan UE: van den 20: ma„

1754: hebben gesien, dat de Comp: in het voorsz: Jaar soude

moeten missen de Considerable winsten, die deselve zeedert

eenige Iaaren heeft gehad op het cattoene garen Iavaas, ver„

mits door particulieren van diverse plaetsen, volgens hunne

pascen, wel 31: picols waeren aangebragt, waar door men met

de ontfange 20: picols soude blyven sitten, of ten besten met

een sobere winst, van de hand moeten setten, en UE: bij der„

„selver rescriptie dat poinct onaangeroert hebben gelaten /:of

schoon naer onse gedagten wel opmerkens waardig sijnde / zullen

UE: ons der selver consideratie n dien aangaende moeten doen

toekomen, terwijl wij intusschen niet kunnen af sijn daar op t

remarqueeren, dat so op ’t voorgesz: garen sodanige inaportante

winsten kunnen werden behaalt, als de ministers opgeeven al

dan in overweeging dient te werden genoomen, of dies privativen

aanbreng niet soude behooren te werden gereserveert voor de Companie, of

so sulkson goede redenen niet soude behoren gedaen te worden, als dan nie„

beeter soude sijn, sComp:s weege af te sien, van dat articul van

negotie of immers geen groote quantiteijt van die garans aan

te

eert

7

le

o„

t„

2

e„

van

en

„den

6

n

„duire

700

te

aan„

reze

vol„

3: M„

’t zou„

regen

kans„

men

tie

ren