closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waerom de vrijheijt nemen den een en andernevens desen ver zeguld per ’t schip vrouwe, Eli„

t Wastmhen hettmlin

„sabeth tot speculatie en hoogh g’eerde ordres van uw hoog Ed=s presentiei

Derve

den aanstaende van diergelijke verschillen te laeten on

Zinnmtwenaa

terwijl verders kortheijts halven, ons willen refereeren aen de voo

leon

een en ander opgemaakte bevindingen.

onmnerolan waeommmimnden; die in hope van

uw hoog Ed=s approbatie gemarginaleert met onse dispositien omtrent

zulks en diverse klenigheden g’insereert zijn ter resolutie van 25:' maart

en 9:' deser, als wanneer nae voordracht der scheeps overheden op Instantien

aan de scheepelingen goede maanden

harer volkeren /waar van de eerste alhier zeer swak en ziekelijk aangeko„

verstrekt.

„men genoegsaam alle in ’t hospitael getransporteert hebben moeten werden,

mede teffens hebben verstaan, aan de in zoldij te goed staande twee maan„

„den, en de noch op schuld lopende een maand hunner winnende gagien

op reeck: te laten verstrekken, tot enig soulaas en verversing, die na

uw hoog Ed=s begeerte gaarne hadden gewenst aan die bodems in ’t gemeen

te hebben mogen toebrengen, door verstrekking van vers vlees en spek,

in plaetse van het gezoutene op de gewone zogenaamde hachjes doegen,

dogh dit heeft niet tegenstaande onse advertentie dat ’t runder en verkens

vergeefse moeijte tot de verstrek

„king van vers vlees.

vlees door den anderen zelfs tegens 5: stver: ’t lb: zoude werden aangenomen,

niet verder willen lukken, dan tot twee beesten, die den eerst getekenden

deses heeft laeten slaen en doen leveren, om na hope / dogh als gezecht te

vergeefs / bij andere daar in gevolgd te werden, alwaaromme dan d’Eer

hebben uw hoog Ed=s tot gevorderde speciaele Elucidatie in desen nedrigh

redenen waer om

te berichten dat zulks alhier voornamentlijk niet kan geschieden, uijt ’t

generaele onvermogen, om diergelijken leverantie gaande te houden

uijt de beesten die hier zyn, zonder zich zelfs gehelijk te ontzetten, van

’t gerieff dat men van die weijnige dagelijks tot wat melk, en boter

heeft te meer men als dan teffens ook gehelijk vervallen zoude buijten apparentien

om in tijds door aanteelt, daar toe in staat te geraeken, ’t geen wel wensten, en

Bij de Eijsschen zullen koe„

beesten versogt werden.

derhalven nae uw hoog Ed=s ordre 20:' Iunij A=o p=to ook voortaan nooit man„

„queren zullen, bij onse Eijsen te versoeken, soo veele Ionge koebeesten als scheep„

gelegentheden maar immers toe souden mogen laeten om herwaards te kun„

„nen werden aangeschikt, vermits daar voor alhier noch al tamelijke goede weij„

„de is, dogh van den aanqueek van verkens, vermenen wij dat nooit veel te ver„

van ’t aenqueke van verkens

is niets te verwagten.

„wachten zal kunnen wesen, door dien dit land zoo zeer van gewone voedsels

voor zulk vee ontbloot is, dat genigh ingeseten daar van zijn werk maeken

zoude kunnen, waarom een gegelijk gelijk thans zich ook daar van moet soe„

„ken te gerieven, door den koop, nust off dan van den een off ander burger, die

zomwijlen van Bouro komende, wel eens enige mede brengen dogh egter als

„toos zo duer en schaars, dat bij velen diergelijke spijsen genoegh nooit te bekomen

zijn, weshalven dan dit gebrek ter onser Cessie van 16:' febr Iongstl: in

particuliere.

versoek omd

Nallasee

tot bek

middele

voor slu„

bekom

meldinge

strooza

50 p=s strot