closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11:

particuliere remarque genomen zijnde, ons ook heeft doen resolveren, de vrijheijt te

nemen uw hoog Ed=s ten dienste van den ganschen gemeente bij desen zoo wel eerbiedigh

voor teslaen als nedrich te versoeken of ’t niet van der selver gunstigh welbehaegen zou„

versoek om de vaart direct naede

„de kunnen wesen, te permitteren, dat den burger=vaart op de xullase en Z: W=ten Ey„

Mallase en Z: W=en Eylanden

landen, directe van hier genomen mochte werden, vermits den tegenswoordigen zoo ver„

„ren om wegh over Ternaeten en Banda alleenlijk om van daar de pascen afte haele

den reise derwaards niet alleen zeer langwijligh, maar ook om de Contrarie coursen

die dus ’t eerst nae beijde hooft plaatsen, en van daar, dan weder te rugh, ’t zij na de

Nullas, off den Z: W=t, genomen moeten werden, zoo beswaarlijk maakt, dat de

kenteringen der Z: O=t en N: W=t winden op den een en ander tijt en plaetse daar toe

genoegh als moeten werden afgewacht, tot veel tijds versuim, en zoo swaere quastos,

dat thans niemant zulks onderneemt, tot veel ontzet van levensmiddelen, scha

„pen, verkens, Padij, orten, Bonen, Catjang &=a die aldaer in overvloed gevonden

tot bekoming van levens

middelen.

werden, en alhier tot veel soulaas zoude kunnen strekken sonder dat nae

onse geringe gedachten tot uw hoog Ed:s gunstigste correctie, zulks niet enige

meerderen bekommering omtrent sluijkerijen ofte ongepermitteerden handel ver„

voor sluijkerijen geen

„mengd zoude behoeven te wesen, dan thans, dat dien vaart dus over Ternaten

bekommering

en Banda open staat, vermits bij ’t vertrek van enigh vaartuijg ’t zij nadewaards

off elders altoos visitatie geschiedende zulks bij ’t directe vertrek van hier na boven„

gem: Eylanden, even eens geschieden zoude kunnen en nooit werden naegelaeten:

Alwaeromme dan ook Eerbiedigh van uw hoog Ed=s de gunstigste disposi„

„tie in desen willen blijven verhopen

Terwijl thans belangende de zaeken tot den handel betrekkelijk tot alle kortheijt

melding over ’t berigt der

de vrijheijt nemen om ten aspecte van ’t door uw hoog Ed=s gevordert bericht omtrent

stroo zakken

’t gebruijk van de stroo=zacken in den behandeling en afscheep der nagulen, in com„

„paratie van den dienst, en ’t kostende van linnen zakken / daar toe altoos zijnde ge„

„bruijk geweest /ons eerbiedigh te refereren aan ’t geen deser aangaende reeds voorwaards

ten nederig andwoord op ’t Extract Patriase missive geadvanceert hebben, nae te„

„neur van ’t omstandiger bericht dat dientwegens door den oppercoopman en hooft

administrateur ter onser vergadering van 25:' maart Iongstl: overgebracht en

ter resolutie van dien dato g’insereert is, terwijl de gerequireerde 50 p=s minster stroo„

zakken nevens desen overgaen, in hope dat uw hoog Ed=s zal mogen behaegen, en

50 p=s stroo zakken gaen over

haar Ed=s hoog agtb: de heeren superioren zich zullen gelieven te laeten welgevallen,

_o

dat ’t daar bij aangewesen zoo gering lastpostje 10: Iaeren door den anderen in’t

geheel ƒ431: —6: en in verschil maar ƒ163:—9:— 'sjaarsvenderende, ten Continu„

„atie der linnen zakken gedraegen moge werden, om /zoo als andersins vresen

zouden / door de onsterkte, en gemakkelijke opening ofte door boring van den laest„

gem: zoo door spillagien ofte verleijding zomwijlen vanden een off ander

onbedachte groter schadens voor te komen.

soo.

8

e

2

3

eert

7

2„

le

of„

t„

n

e„

Vvan

n

rden

k

n

aduuie

00

ie

de

aan„

aere

volg

3: Ste„

at zol„

regen

kans„

men

tie

nen