closeTerug naar inventaris

Transcriptie

drie doots hoofden te

rug gegeven.

Informatie na Een rencontre

van den kruijser met 4: vaartuij

„gen.

Een verlorene bas &=a is na

„roemazoal gevoert.

Clegte actie van den kruijsen

de negorij Nanama verbrant

17:

negorie in ’t geberghte mede gesleept en als in triumph op hunnen Baleuw

hadden opgehangen nae enige tegensportelingen, mede genoodsaekt deselve

te ruch te geven, tot grote blijdschap en genoegen van die van Hattilen

aan wien zijn ter hand gestelt tot gemeenen Effecter dat daar mede

provisioneel die onlusten gestilt, en tussen de overhoop leggende op 'slands

wijse, den paij weder gemaekt wierde, terwijl nochthans wij, onse ver„

„dere dispositien in desen noch surcheren, tot den thans aanstaande

opkomst, van al dat ruisige geselschap eens herwaards, ten ontwaering

wat ten besten ’t zij tot herstel en largatie, dan wel langer aan„

„houding der voorm: opgelichte, resolveren zullen kunnen.

Den Eerst ondergetekende vervolgens op Hatte gekomen, en

aldaar zich geinformeert hebbende, nae dien rencontre A=a p=to

van onsen kruijs pantjalling den Pepertuijn, met 4: papause vaartuij„

gen, waar van bij onse voorjaerige van 24:' 7ber: reeds de Eer hebben

gehat uw hoog Ed=s Communicatie te geven, zoo is den selven, ’t Rapport

van den gezachhebber Holst, door den ovangkaija en volkeren aldaar in alles

bevestigt, dogh niet zonder dien stuerman, van licht vaardigheijt te be„

„schuldigen, en dat volkje / als zijnde nae hun zeggen tegenswoordig ge„

„ruste handelaers met slaeven, Toutombes, toudongs en diergelijke diver„

„se snuijsterijen in troque van Zagoe, een stuk Lijwaat en andere ge„

„permitteerde handel waeren, die hun ’t meest uijt Banda werden toe

„gevoerd / eniger maten als te Excuseren, met aangaeve dat de onder ande„

„ren dier gelegentheijt verloren bas en geweeren, na roema zoal ver„

„voert, en aldaar aan den Capitain naemans Saijaa verkogt waeren,

waar van derhalven aan ’t ministerium in Ternaten hebben kennis

gegeven; off zomwijlen weder te bekomen zouden wesen.

Den 29:' 8ber: voor Waroe g’arriveert en aldaer vernemende, dat

den voorm: stuerman op zijn doen maligen kruijstogt in een meer

dolle mans dan wel beraisonnerde actie met een partij volk van Na„

„nama, Rarakit in den bacht van Lingoa alweder zijn op hebbenden

Corp=l wernik verloren en agter hand gelaeten, zoo is dan vervolgens

den cours na Rarakit gestelt, en aldaer den waarheijt van ’t bo„

venstaende versekert werdende den negorij Nanama, Rarakit

ten satisfactie directe geattaqueert, verwoest en nevens een corre

corre en verscheijde kleene vaartuijgen, ten spiegel van andere in de

assche gelecht, ’t geen aan den orangkaija van Rarakit Kille„

baat bij den Eerstgetekende aan boord zijnde, zoo veel schrik

gave dat zich /zoo ’t scheen van hertenen / met de grootste

submissie.

7

2

„ert

7

2

lle

f„

t„

„n

e„

Van

„n:

rden

k

n

aduuie

200

e

de

aan„

aere

vol„

3: stu

el Zoe„

regen

kans„

men„

tie

nen

s

10e