closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de vermindering in prijs heeft geen

aftrek in de sagoe gemaekt.

klagten wegens 3: vermoorde in land

troebele tot Sawaaij en daer omtrent

de post Sawaaij met 6: man verstrekt

menagieusten, als hun meesten genoegen p=r naesten zullen zoeken te reguleeren: Terwijl voord

op De P=lo Ticous bevonden wierde dat niet tegenstaende ook de verloegde

booms prijsen gehelijk geen aftrek van den Zagoe, Ende in A=o 1755: in den bocht

van Cauwa, in wooning vergunde alphoeresen schoon in goeden rust en enig

„heijt tot noch van allen arbeijd zoo afkerigh waeren dat daar toe niet wel

gebracht zullen kunnen werden, dan allen skens door een zacht lijntie

„waar mede men hun zal zoeken te trekken; ten equaliteijt met andere onder

„horige doch die verder opwaerds bevonden zijn tot: vrij veel verwil„

„dering te wesen overgeslaegen, vermits reeds tot

Nonialij door den orangkaij van massavooij, klachten voorquaemen, dat

aldaar 3: van zijne / met behoorlijke pasen op reis gegaene / volkeren

door aan dit district onderhoorige alphoeresen, van Annahila ver„

„moord zouden wesen, zonder dat tot noch dientwegens enigen, satisfactie

off adjude verkrijgen had kunnen bij de regenten deser negorie, die ’t haare

ten veel excuis daar tegens, weder te zeggen hadden, en bij manquement van

bewijs aan den klaeger zulks tot noch wel als in statu heeft moeten blijve

berusten, bij een ernstige recommandatie, tot zoo veel mogelijke opspeu

„deproute

„ring dier moordenaers ’t welk in soo verre tot genoegen waere, dat te sae men in goeden enigheit, gon dto

tot Zawaeij welk district met dat van Mattilen, Hatuwe, Bessij, Lissabata

door mede den tusschen komste van alle derselver aanhangen van bergh alphouren

„sen en al diergelijk schuijm /in sodanigen onlust en moorderijen over en weer

laege, dat teffens daar door wel alle ontzach voor 's Comp=ns bezetting scheen ver„

„vallen te wesen; wijl die van Zawaij den 7: 8ber: / maar 14: daegen

voor des Eerstgetekendens aankomst:/ met de hoofden van een vermoorden moe

en twee haere kinderen, uijt Hattilen te huijs zijnde gekomen, zich niet had

„den ontzien, die miserabile spectaculeur voor den post op strand te werpen, door

’t zand te schoppen, en met deselve alle vreugdens te bedrijven, die einden

„lijk zoo verre tot uijtsporigheijt oversloegen, dat een partij alphoeresen van

Horale assurant genoegh zijn geweest, den posthouder, zulks willende

voorkomen in zijn huijs te bezetten, en voor en al eer hebben willen scheij

een geschenkje van eenigh lijwaat aftedwingen, om welks zoo veel mogelijk„

teffens tot herstel van ’'s Comp=s ontzach, als enigen satisfactie der beladigde

te redresseren, den tegenswoordige radja, nevens zijn vaeder den oud radja

als ook den Capitain dier negorie met noch een Cassisie off Paap uijt

a

Hatuwe / den tweden gemelden wel voor al als den voornaemen brouwer

van alle onlusten / waar daar opgelicht, en na behoorlijk voor zorge voort

bestier dier negorij, en ’t versterken der post met 6: gemeene militairen

zijn herwaarts gebracht:

en

en voorts opgen: alphoeresen van Horale

die de hoofden van voorm: vermoorde vrouw en kinderen nae hunne

negorie

drie

rugg

Informa

van den

„gen.

Een verlor

roema

slegte ac

de negorij

1eg