closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met laarsing op den balleuw door 'Snegorijs volkeren, onder ’t verbranden van al dat

poppegoedje gestraft zijn: Een op klachten van diverse orangtouas en gemenen van

Paperoe, omtrent een seer onagtsaamen, en buijten sporigen huijshouding van hur

„nen tegenswoordigen jongen radja Mattheus Pieter Pattijmessing, door hun bij con

„tinuatie dan met dit, en dan met dat te plaegen, te schelden, en te slaen, denselven

bij provisie eens in zijn brood= dronken gezach opgeschort, en ’t zelve weder gede

„mandeert is, aan desselfs vaeder den oud radja Pieter Pattijmessing, bij wien

bestier aller verklaerden volkomen genoegen gehat te hebben, en derhalven

ook daar mede zeer content zijn komen te wesen, waer na van daar vertro„

„ken den 10: 9ber: op Haroeko gearriveert, en aldaar de ’t sedert a=o 1753: alg

„trotteert hebbende / en bij successive onse brieven reeds vermelde / differenten

de questie tusschen die van

tusschen de volkeren van dat district, en die van Oma, over den eigendom do

Haroeko, en oma beslist

verscheijden nagul= en vrucht plantagien, al weder te berde gekomen

synde, eindelijk ook eens voor al, ten genoegen der daar bij geintresseer

„den, geassopieert ende gedecideert zijn, zodanig als uw hoog Ed:/ gelie„

„de /in vollen omstaende voor zoude kunnen komen, uijt ’t voorm: ter

onser resol: van 14: Ianuarij jongstl: g’insereert kort Extract dag re

„ter, waar aan de vrijheijt nemen ons speciaal, omtrent dien al vrij intri

„caet geweest zijnde affaire, te gedraegen, terwijl in tussen hopen, en om 't

tegenswoordig weder zijds genoegen, dier volkeren ook verwachten, dat ’t

thans de laeste mael sal wesen dat uw hoog Ed=s daer mede zullen beho„

„ven te incommoderen: en dus dan ook het voornaemste van ’t

voorgevallene op den hongij hier mede besluijtende willen overgaan

tot ’t articul van

2

Inlandse Hoofden en Zaeken met alverder in den Eersten uw

Elucidatie wegens de versogte

hoog Ed=s nae believen / ten reguarde van ’t door ons bij brieven van 24: Sept:

alteratie op ’t cleen zegul om„

A=o pass=to gedaene voorstel off ’t uw hoog Ed: niet wel behaegen zoude kunnen

„trent den inlander

om ten dienste van den gemeenen Inlander off naturelle amboinesen Da

„houders, en negories ingesetenen, een enigermaten gunstiger interpret

„tie te verlenen, dan waar toe ’t in A=o 1758: geemaneerde placaat, tot heff

van ’t middel van ’t kleene zegul alhier g'extendeert is / ten Eerbiedigsten te

„ten dienen tot elucidatie dat wij voor ons de vrijheijt hebben genomen, daar:

overtegaen ten prinsipalen om ’t algemeen genoegen, dat daar in, voor desen art

Landaart bedoelden, vermits zich nuwen dain wel eens zeer beklae

„gen

I:o dat in hunne meesten tijt geringe recht zackjes, waar in maar enigh reijt

over ’t versoeke van veniam agendi

gemelleert is, en den Eersten voor ’t request tot versoek van veniam agend

/dat welstaens en rust shalven alhier altoos gepractiseert is, bij mindere of

tie

gemene volkeren te doen observeren / nae ’t 7: articl: der ord=s een zegult

3: rd.s

der

ho

over ha

overde

geringe

„lander