closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„9

nder

zegulte

hog

n

21:

3: rd=s en bij extraditie zulker actens nae ’t 8: art: en van 12: en dus te zaemen 15: rd=s

moeten bekostigt werden, boven en behalven alle andere schriftuerties, en dies Copias,

die op ter mijnen nae art=n 11: 12: en 13: telkens tot ¼: en 1/8: rd=s voortlopen, en

hun alles zeer kostbaar en beswaarlijkt maakt

2:o dat nae ’t 26: en 27: art: hun huwelijken, zoo door het gewoone consent

briefje der hooft regenten, Extract resol: van Commissarisen en acten in attestatien

over haar huijselijken.

van onver hinderde prochamatien, en trouw te samen met de segels en sala„

„rissen van Commissarissen en secretaris â: 1: 2/5. tot 4: rd=s en 15: stver: in„

„kosten oplopen als bruijd en bruijdegom uijt en diverse negorien geboortigh

off wonagtigh zijn

3:o dat wanneer maar alleenlijk eens overvaeren ten besoek van vrienden, aff„

haal van Zagoe uijt ’s Comp: bossen / tot beswaering van dat voedsel / en zelfs

over de zegule tot haer pasce

in ’t overbrengen van goederen, ten 'sE: Comp=s dienste /als p=r Exempel, thans

alle kalk, swaere stenen off houtwerken / en diergelijke almede tot ’t bekos„

„tigen van een zegul zijn genoodsaekt geworden.

welk alles hebben gedacht, misschien nooit uw hoog Ed=s intentie te zullen zijn

geringe inkomste van den in„

geweest, wijl den gemenen Landaart ten desen gouvernemente van allen vaart

„lander.

en handel genoegh als tot een eigen 'sComp: huijshouding afgesloten, ook niets ter we„

„relt, dan alleen ’t product hunner nagulen ten subsistentie heeft, en ook daarom,

door uw hoog Ed: bij brieven van 8: Februarij 1729: reeds van alle diergelijke noch

veel mindere lasten, in des approbatie van een diestijds van hier gedaan voorstel, tot

en zeer geringe beswaring speciael op hun huwelijken /gunstigh g'excuseert en

derhalven ook wij in hope zijn geweest, dat den Communicatie der tegenswoor„

„dige klachten dientwegens aen ons niet qualijk genomen zoude mogen werden:

Terwijl thans de eer hebben voorts aan uw hoog Ed=s ootmoedigh te bedelen

Een gedomoreerden orangkaij na dat op instantie van den A=o 1753: gedimoverden en ledert alhier ten castele

zijn negorij gelicentieerd.

om diverse mesuses aangehouden orangcaija van Bonoa, Abraham Sala„

ronij zoo wel als op mede ’t versoek van den tegenswoordigen orangcaija,

den 15:' 8ber: A=o p=lo hebben verstaan, denselven weder naderwaerds te langeren,

6

aenstelling van Eenige Inlandse

En mits ’t overleijden van radja van Titawaij Louis Latoelorij, sonder

hoofden

eniger descentente en wel zelfs tot besluijt van zijnen ganschen Linie/

den 1: Dec: A=o p=to uijt vele preetendenten, tot desselfs plaets vulling

aen te stellen, enen Pieter Hehanoesa die als een agter kleijn zoon

van sekeren Ionker Neira /in den tussen tijt van 1663: tot 1682:

als radja ’t bestier dier negorie gehat hebbende, daer toe naest geregtigt

bevonden is: gelijk mede op den 11: april enen Domingos Hehoeat

ten successie van sijn overleden vader Ioseph Hehocat, tot orangcaija

van Tawiri onder dit Casteel, en eenen Harpatij, in plaetse van zijnen

afgestorven oom Rodja Bahataman tol orangcaija van Hatoepoetij,

op

8

09

eert

7

a„

lle

of„

t„

n

he„

van

en

rden

k

n

edaire

500

ie

be

aan„

aere

volg

3: Au„

al Zoei

regen

kans„

men,

tie

nen

75

1 1l