closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

twee predicanten zullen de

maleijdse taale leeren.

de rapporten omtrent de kerken

school visite gaen over

klagten over ’t weijgeren van schoot

„kinderen te ontslaen.

27:

van Extract uijt uw hoog Ed=s gevenereerde jongste missive, ’t genoegen hebben

gehat, van haar Eerw:s bij Extract resolutien, van 20: febr: en 14:' maart, den

declaratie te bekomen, dat den Eerw: steutel zich tot ’t aanleren van de ma„

„leijdse taele hebbende aangeboden, derhalven de verdere preedicanten, desselfs

andersins gewoone predik beurten hadden op zich genomen, om dus daar toe des te

beter aan zijn Eerw: tijt en gelegentheijt te geven:, soo als ook teffens D:s Wilbers

hem verklaerd had, zich daar op zoo veel toe te zullen leggen, als desselfs predik„

„dienst in de nederlandse gemeente toe zoude kunnen laeten, waarom dan in

18

verwachting zijn, dat apparente in ’t kort, ten minsten een van haar Eerw.

zullen kunnen beroepen, tot den dienst in de maleijdse gemeente, dat waar„

70„

„lijk ten hoogsten nodigh is, en vereijst wert, gelijk uw hoog Ed=s /gelieven

„de /omstandigh voor zoude kunnen komen, uijt de rapporten der kerk= en eert

t

school= visitens, die jongst door voorm: predicant Steutel verricht, aan

ons ingedient desen sub n=o

verzellen de zijn en genoegh van ’t

a„

begin tot ’t eijnde niet veel anders behelsen dan eene zoo zeer ongeluk„

lle

„kige beschrijving van den staat en kennis, niet alleen der gemeene

of

ledemaeten maar zelfs mede van verscheijde schoolm=n dat zijn Eerw: ver„

1„

„klaert, gene vrijheijt gevonden te hebben, aan velen, gae zelfs aan ganschen

negorijen /zonder uijt zondering van een enige/ ’t h: Sacrament des

Avondmaels uijt te hebben mogen delen, ’t welk in soo verre, zeer

he„

te beklaegen zoude wesen, als men niet eniger maten, hopen,

Van

en wel denken mochte, dat desselfs onvermogen tot noch inde

an

maleijdsen off land tael, misschien wel wat aanleijding zal hebben

orden

kunnen geven, dat dikwijls vraegen niet wel begrepen en andwoor„

k

„den niet wel verstaan zijn Eerw: dus in dat werk ’t meeste genoegen

in

niet ontfangen, off genoegsaeme patientie heeft kunnen doen oeffenen,

aduure

’t welk onder anderen ook tet liefst hebben willen besluijten in opzicht

200

van aen ons speciaal voorgedraegen klachten, door den pattij van zoule

ie

en orangkaija van Tial, dat zijn Eerw: aldaer zijnde /niet tegenstaende

de

hunne versoeken / niet had kunnen goedvinden, om een getal van wel

aan„

26: stuks volwassen jonk mans en dogter waar van de Jongste

aere

reeds 17: en andere 18: en 19: Iaeren bereijkt hadden, uijt de schalen

vol„

te ontslaen, maar deselve onder den meester hand willen doen verblijven

3: Mu„

’t welk ons derhalven dan genoodsaakt heeft aan haar Eerw=s in ’t

al Zoa

gemeen bij Extract onser resolutie van 25: maart te moeten betuij„

regen

gen, dat zulke wille keurige alteratien, in de van ouds her gestatueer„

kans„

„de ordonnantien uld onaengenaem zijnde, men derhalven ook ver„

men,

„wacht dat haar Eerw=s voorm: gonge lieden van de meesters ontslaende

tie

voortaan liever zorge willen draegen, dat alle deselve /gelijk thans nae

nen

onse mening geschiet is /in geduirige observantie genomen, en wij met dier„

„gelijks.