closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot 1:1/4: voet hoogte, waar mede men thans van uijt ’t W: N: W:t gevordert is,

tot den buijten face van den 2=der punt die vermits lijnrecht gehelijk in den oud„

gracht gevallen is, en swaeren arbeijd door ’t inslaan van een drie dubbelde

„rije paalen; - ’t sluijten van deselve met kop-balken, en ’t dekken van alles

met swalpen vereijscht heeft, waar toe weder op nieuw 30: koppen uijt t

30: koppen uijt het guarnisoen de„

guarnisoen tegens 3: stver:s, en op hun versoek met een douceurtie van 2: zoopjes

„novo de werken g’emploijeert

sdaags boven hun gewonen soldij geemploijeert hebbende dus dan thans

tesaemen met 60 militairen onder 2: corporaals, en voorts met alles

wat men van quaertslieden en slaeven /tot geen vaste diensten off am„

bachten bescheijden zijnde :/ alhier heeft daar aen dagelijks werkende zijn,

tot een al vrij spoedige vordering, alhoewel zulks, off dit geringe getal men

„sen aen zulk een g’extendeert werk juist geen spoedigh einde zal kunnen

maeken; wijl ten aller minsten noch wel 200: koppen, zoo tot ’t afbreken van

nog te verrigte swaar werk

de ten halven nadergelegde gebouwen op den Z: W=ten gordijn binnen ’t Casteel

de in de wegh leggende lenien van den ouden ringmuir, tot gebruijk van de

_o

daar aen zijnde steenen: ’t graeven van verdere fundamenten op den vasten gron„

met ’t insgelijks weder vereijst werdende heijwerk voor den ganschen Z: O=ten

bastion, die mede door en in de grachten valt: als ook tot ’t uijtgraeven van

den nieuwen en dempen van

den ouden gracht: zoo wel als ’t opvullen van de nae ’t plan veel vergrot

en te gelijk tot 6: voeten verhoogd werdende punten, een geduirigen arbeij„

zouden kunnen vinden, voor al in den aenstaenden drogen tijt, dat alle

zulks met macht weldient te werden bij der hand genomen, weshalven

versoek om meer volk, dan wel dat

dan dit werk vereijst, dat bij uw hoog Ed=s provisioneel nedrich moeten

dagloon der coulijs verhoogt

rovert

insteren, dat aen ons, ’t zij off meerder ontzet van gemeene werk vol„

„keren toe mogen komen, dan wel qualificatie werden verleend de coulijs die

toch niet dan zeer gebrekkelijk te bekomen zullen wesen tegens 6: stver: sdaags

aen te mogen nemen, ’t geen in den drogen tijt, off zoo lange men dagelijks daer

mede werken kan, maer zullende behoeven te geschieden, dan in so verrein

’t gevaar verlies, en ’t onderhoud ’t gansche Iaar door van de andersins onvermi

„delijk vereijst werdende slaeven ten enigen menagement soude kunnen strekken

Ed

Terwijl voorts almede uw hoog moeten bedelen, dat vermits den linker schouder

9

hoek van den voorm: Z: O:tor Bastion, en den regter d=o van den N: O=ter punt, mede,

drie inde weg staende huijsen

nae ’t plan /zoo verre komen uijt te springen, dat tot dies constructie 3: aparte

getaxceert

erven en diverse gebouwen van particulieren hinderlijk zijn, wij alle die gebou„

„wen, door de Jngenieurs van Lingen, en D'Arnoud, nevens den baas der

metselaers, en timmerlieden, ten overstaen van twee leeden uijt onse vergade

„ring dere Capitain militair, Boudouin, en fiscael De Villeneuve, heb

„ben doen meten, beschrijven, ende tauxeren, nae in houd van een omstandigh

bericht, dat ter onser resol: van 11: april g’insereert is, waer aen kortheijtheijt

halven

het

„ge

als

red

versogte

getaxee

’t Fontro

wel vera