closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versogte Elucidatie of men den

getaxeerde huijsen zal kopen

’t Fontres duerste de kan niet

wel verandert werden

het kan hier tot geen mena

„gestrekken om de gebouwen

aen te besteden

redenen van dien

31:

halven de vrijheijt nemen ons eerbiedigh te renvoijeeren, onder nedrich verzoek

teffens dat per naesten ons gemunieert zullen mogen zien, met uw hoog Ed=s

dispositie off men alle die huijsen er erven tegens dies tauxatie te saemen

tot rd=s 5839: off ƒ14003: 12:—: aen zal mogen nemen, dan wel hoe

andersins daar inne zoude moeten procederen:

wij wensten„

wel dat vE: hoog Ed=s met sulke swaere / en apparente onverwachte/

lastposten niet voor behoefden te komen, dogh zal ’t plaen nae construc„

„tie ten perfectie werden gebracht, dan is ’t vallen van alle die gebou„

wen onverhuijdelijk, dogh belangende,

Fortres Duerstede op Saparoua zouden, wij /in hope van VE: hoog

Ed=s welduijding (vermenen dat alle kosten tot veel verandering te vergeeft

zoude wesen, vermits den klip waer op ’t staat / tot een genoegsaem bestek,

en besluijting der noodsaekelijk vereijst werdende Edifices, niets reguliers

toelaetende /nae onsen gedachten, en enigh present gevaar met niets be„

„ters versterkt zoude wesen, dan met den trap, die tegens den steijlen kant

vier en twintig treden hoogh opgemelseld is, maar gehelijk om verre

te werpen.

Omtrent den aanbesteding, van ’t onderhoud van ’sComp=s gebouwen

nae aenleijding van uw hoog Ed=s resol: van 20: Iunij A=o pass=to, ter onser

vergadering van 16: febr:, Jongstl: attentelijk gebe zoingneert zijnde

zoo hebben wij vermeent, dat zulks ter deser Provincie ingenen op zich„

„te tot enigen menagie te practiseren zoude wesen, vermits ten enen

de voornaeme gebouwen van steen en Jatijhout opgetimmert, niet wel onder

zulk een aanbesteding vallen zouden kunnen; om dat ’t Jatij hout al„

„hier niet vallende; den Jnlander ’t steen, panne= bakken, en metsel

„werk niet verstaende, En tot ’t kalkbranden niet dan enigermaten

als door dwang, bij wijse van verplichten dienst aen de E: Comp: te krijgen

zijnde, gevolgelijk enigh aannemer, altoos die materialen tot beswae„

„ring dier werken in zouden moeten kopen; soo als men daegelijks

ondervint, tot hoger prijsen, als alles door de E: comp: betaeld wert:

gelijk ook voor ’t overige alle houten, off gabbe gabbes; met adap ge„

„dekte opstallen, door niemant met minder kosten, dan door d’E: comp

kunnen onderhouden werden, vermits de houtwerken, als benodigt zijn

zeer goedkoop gelevert werden, den Bamboes, goemoets, en andere

daer toe benodigde klenigheden geen geld kosten, En den arbeijd tot alle

diergelijks, gewoonlijk door quartsvolkeren, ten beloning met 1: stver:

en 1: lb: rijst 'sdaegs verricht wert; waar door dan ook ’t gansche onder„

„houd van alle diergelijke opstallen, ter deser hooftplaetse, de Jongste

Jaeren.

ks

00„

eert

a„

lle

of„

t„

le„

Van

en

orden

k

in

eduire

700

ie

de

aan„

haere

vol„g

3: stu

al Zol„

regen

kans„

men„

„tie

nen

102