closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den onderhoud der gebouwen

in Jaeren bedraegt ƒ1733: 19: 8

verrigte kleene reparatie

Dankbetuijging van diverse

Dienaeren.

Instantie van den ondercoop„

„man Olivier

den ondercoopman Olivier

zal.

jaeren te saemen getrokken, in ’t generael niet meer dan ƒ 1733: 19: 8:

en dus 'sjaerlijks door den anderen, maar alleen ƒ346: 16: —: heeft behoeven

te renderen: welke dese onse aenmerkingen hopen dat aen de door uw hoog

in dit opzichte gevorderde elucidatie, tot voldoening, en gemoegen zullen mogen sterk

„ken: terwijl belangende ’t dagelijkse werk, noch desen mogten bijvoegen,

dat behalven de vereijste klene reparatien, hier en elders, den kruijdmo„

„len, door een ongelukkigh /tot noch onbekend/ toeval, onder ’t werken

met 20: lb: kruijd tot verlies van een slaeff en swaere quetsing

van Een busschieter gesprongen zijnde, met een nieuw spant, en

pannen; gelijk mede in zelver voegen, den smits winkel nevens

de logementen dier werkvolkeren op den werff voorsien heeft moeten

werden, en voorts ook ’t thuijn huijs, door enplooij zoo veel mogelijk

van oude materialen, en ’t leggen van een gabbe gabbe zoldering (in

plaats van de door de witte mieren verteerde, zoo wel als ten menagie

van planken / voor dies andersins gansch verval, off totaele ruine be„

„waard is

De Dienaeren, die ’t uw hoog Ed=s gunstigh gelieft heeft, in qua„

„liteijt, gagien, off emolumenten te bevorderen, en tot diverse diensten te emploijeeren

daar voor ootmoedig dankzeggende: zoo heeft insonderheijt ook teffens, den tw

„den tekenaar deses, den oppercoopman van Iongstal de Eer, nedrich zijne erken

„tenis te betuijgen, voor den ontheffing zijner voorjaerige belasting van 420: p=s

spaense realen en 79: cabieren, die uijt desselfs vroegertijds emplooij, in de moe„

„chase Commissien waere herkomstigh geworden, doch ’t mede lid onser vergae„

dering den ondercoopm: Olivier, zich ter onser Cessie van 25:' maart ver„

„klaard hebbende, dat uijt hoofde van zijne bij uw hoog Ed=s goed gevonden

verschansing uijt den dienst van provisioneel guarnisoen boekhouder met

den mede provisioneel cassier De Hartog, bij hem enigen ongerustheij

resideerde, als off zomwijlen den uw hoog Ed=s omtrent zijn persoon off enige

zijner voortijds reeds mede provisioneel waergenomen diensten / als den opper„

„hoofdij van Laricque, winkelier, en ’t laeste ’t zoldij werk /iets onaenge„

„naams mogte wesen voorgekomen; zoo heeft der selven ons teffens /onder

protestatie van wel verre te zijn, van in ’t minste tegens enige uw hoog Ed:

dispositien te murmureren / versocht daar van dese klene melding te maken

tot uw hoog Ed=s gunstigste consideratien, vermits reeds in A=o 1746: voor adsi

„tent uijt nederland overgekomen en 1750: door uw hoog Ed=s benevolentie tot

onderkoopm: gevordert zijnde hem daar door niet alleen gestelt vonde, in

een emplooij, dat altoos aan den qualitijt van Boekh: is gedefereert geweest

maar ook zonder tussen komst van uw hoog Ed=s naederen gunst en specialle

dispositie.

77

zal

van

ordre die