closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eenige soldaten van den arbeij

aan ’t Casteel door haer mackers

gedetourneert,

den heer gouverneur vraagt

het advis der leeden,

beraamde middelen,

hebben teegens de sobere be„

„looning,

’t volk weeder aan den arbeijt

41:

Maandag Den 3: October A=o 1757:

alle Present Excepto den E: oppercoopman mits indis

„positie en de vier hoofden der specerij Comptoiren,

_o

Den Heer gouverneur Communiceerende dat dese vergadering eenlijk had laten

beleggen, op Rapport van den Capitain Baudouin, heden morgen dat de mili„

„tairen die ingevolge Resolutie van 23: Iunij passato ten getalle van 30: stuks

g’ordonneert waren, omme nevens de Ambagtslieden, een begin te maken,

met de vereijste werken aan de fortificatien en ’t Casteel, zich op den gewoo„

„nen werk tijt wel gereed hadden gevonden, dogh daar van weeder gedetourneert

waren, door de gesamentlijke granadiers, die met haar geweer uijt de hooft„

„wagt komende, en met de fisiliers uijt de water poort een loos allarm ma„

„kende, dus een ider verhindert hadden hant aan ’t werk te slaan, en alle

als noch in die Confusie, en zo ’t wel scheen voorgenomen onwilligheijt of„

„te dienst weijgering bleven persevereeren; waarom dan sijn Ed: de gesament„

„lijke leden versochte, hem te willen bedelen, hunne sentimenten, wat in

desen ten besten, tot mainctenue van een behoorlijk subordinantie be„

„hoorde gedaan, en in ’t werk gestelt zoude dienen te werden, weshalven dan

dientwegens

alverder, geraisonneert en gedelibereert zijnde, soo wierd op propositie van

sijn Ed: verstaan, om / zoo veel mogelijk voor ’t Eerst onder dien schreuwenden

hoop eenigen verdeling te maken / bij provisie de voorm: 30: tot ’t werck

g’ordonneerde eens voor des gouverneurs wooning te doen verscheijnen

ten afvrage der Redenen die haar tot zulk eene buijtensporige proceduire

aan hadden kunnen voeren, te gelijk met hun als dan in zulks zoo

wel hun plicht, als ’t verwachtene straf in cas van continuatie

in zulke te verre gaande pnordentelijk heden voor te houden: 'tjwelk dan geschiet, en alle

in ’t gemeen als ook ieder in ’t bijsonder in passelijke termen door sijn Ed: aan„

„gesproken, en ten wederkering tot hunne plicht vermaand zijnde, soo waere

’t dat / altoos niemant ’t contrarie /quamen te betuijgen, dan dat haar vol„

komen aan Comp=s ordres en regulamenten wel zoude gedraegen dog dat 3: stu„

„vers daags, ten beloning, zoo weijnig waere dat daer van de kleederen niet zou„

„den kunnen betaelen die bij dat werck verslijten moesten. invoegen

dat dan zulks op aanvoering van dese of geene wel eens een gewaegd kans„

sie scheen, om in zulks eenige vermeerdering van daghloon te bekomen,

en derhalven aan hun ten slot deser affaire dan alleen maar obedientie

en vordering van ’t werck gerecommandeert wierde: waar op te samen

onder