closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een serg=t tot sold=t gedeporteert

resumptie van een rapport

weegens de slegte gesteldheijt van

de pantchiallang de fortuijn

onder dien belofte weder kwamen te vertrecken, na dat bevoorens egter een

enkelde, dien zich als een voor pleijter wel had willen distinqueeren,

daar toe speciaal g’ordonneert, en aan den wagt hebbenden officier gerecom„

„mandeert waere, denselven des noods met den rottang tot ’t werck aan

te doen drijven

Terwijl alverder ter deser gelegentheid uijt Considertien, dat al meesten

tijt de slegte conduites der onder officiers de sources sijn, waar uijt zulke ver„

„wilderingen van alle behoorlijke disciplines oorspronk neemen, al mede ver„

„staan wierd den Zergiant Jacob Coenraad van Dietsz: als zich

niet ontsiende van tijt tot tijt aan het gemeen soopies te tappen, en als

een schachchers kroeg ./. waar omtrent reeds voortijds door den raad

van Iustitie in een pecuniele amende ten behoeve van den pachter

gecondemneert is geweest ./. te houden, maar daer en boven gisteren een

soldaet over gelt lening hem aangesprooken hebbende, op syn doenma„

„lige wacht sodanig afterossen, dat thans daar van in meesters handen

was, te degradeeren tot zoldaet, met terugh schrijving sijner gagie tot ƒ 9:

van heden af, en teffens om aan den beledigden ten laste van zijne reecq.

te laeten afgeven m: voor pijn en smerten.

./.onderstond ./. Amboina

aan 't Casteel Victoria Dato voorschreven, ./:was geteekend:/ M: J: V: Sdringa

A: F: Boudouin, I: De mares, I: A: De villeneuve, D: Lacaze, en P: olivier,

Saturdag Den 15:' October A:o 1757:

voor de middag vergadering, alle Preesent, Excep„

„to de vier hoofden der specerij Comptoiren,

_

Door den Heer gouverneur overgelegt zijnde een Rapport van den

Equipagie meester den m=r knegt der scheeps Timmerlieden,

en een onderstuurman, weegens de visitatie van de op de hoek van tial

in sijn reijs van Haroeko, na Saparoua gestrande pantjalling het Fortuijn van volgen„

„den inhoud,

Rapport aan den wel Edele agtbaere Heer

Meijert Johan Van Iasinga

gouverneur en Directeur Deser Provintie,

wel

het