closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lange tafel

I: p=s

tafel deekens, of alkatijven

2:

Welke wij bevonden ten eenemaal: /. door ouderdogsen lang Iaarige gebruijk./.

getramponeerd en versleeten, dierhalven tot verdere diensten onbruijk

„baar geraakt,

Waar mede verhoope aan de g’eerde intentie van uwel Edele agtb: te heb„

„ben volbragt, nemen dierhalven de wrijheijt ons met diepe respect te noemen

/:onderstond/ wel Edele agtb: Heer ./:lager ./. uwel Edele agtb: onderdaanige

en trouwschuldige dienaaren ./:was getekent :/. A: D: Mourits, en G: wilt„

„schut ./. in margine./ Amboina Victoria adij 17: November Ao 1757:

Door den Heer gouverneur te kennen gegeven zijnde, dat vermits verscheij„

bekent making hoe Eenige

den inlanderen desen Iaere naede uijtschrijving van den hongij, zich niet

Inlander zig van de corre corre

g’absenteert hebben,

alleen uijt hunne negorien geabsenteert, maar ook zelfs nae ’t aen boort ko„

men op hunne corre Corres daer van weder gedrost en absent gebleeven, wa„

ren, dier halven de inlandse hoofden bij voordracht van hun versoek tot

eenige mainctenue dientwegens gelast hadde derselver namen opte„

namen der selve

„geeven, bij lijste die van volgenden inhoud waere,

Naamen Der persoonen die zig van

’t scheppen met de Corre Corre in A=o 1757:

g’absenteert hebben,

van de negorij Kilang

Domingos matoekohoe

Lucas Matoekohoe

alhier gedrost

Mattheus Laukouw

_=o

Johannes

Zeij

Pieter Pattij.

Abraham Hahoerie alhier gedrast.

Jacob Hoewaij

Iacob