closeTerug naar inventaris

Transcriptie

stoelen en kussens nevens

n Tafel zulle publlicq verkogt

en

49:

present de getuijgen nagenoemd,

Den Sergeant marinjo Tekke Gossling en den chirurgijn Ian Hendrick

Beekman, dewelke ten faveur den opregte waarheijt verklaerden, dat op

heeden in 'sComp=s quartier is koomen te overleijden aan een heete

koors en steeken in de zijden manslaaf Sapra van Boegis,

Waar mede de comparanten dese haere depositie quamen te eijndigen

bereijt blijvende deselve des noods met eede te bevestigen /:onderstond:/

Aldus gedaan en gedeposeert tot Amboina aan ’t Casteel vic„

„toria dato voorsz: ter presentie van Matthijs Ferdinandusz

en Lodewijk Theodorus Schaller, clercquen ter secretarij van Poli„

„tie, die de minute deses nevens de comparanten ende mij secre„

„taris hebben onderteekent ./. lager ./. Dit getuijgt : /:was getekent/

D=l Sacaze secret=s

Voorts bij schriftelyk Rapport gebleeken zijnde dat 12: stoelen 12: kussens, een

lange tafel, en twee alkativen van voor lange tot meublement der vergader„

zaale in ’t Casteel gedient hebbende thans gehelijk onbruijkbaar zijn, is

goed gevonden deselve bij publicque vendutie te laeten verkoopen, en het daer van

te proflueerene, bij de boeken inteneemen, zijnde het Rapport van volgenden

inhoud,

Rapport aan den wel Edele agtbaere Heer

Meijert Johan van Jasinga,

gouverneur en Directeur deser Provintie

Wel Edele Agtbaere Heers

Conform uwel Edele agtb: hoog gerespecteerde ordre, hebben wij onder„

„getekende, als Expresse gecommitt=s ons vervoegd, ten woonhuijs van

uwel Edele agtb: en aldaar gevisiteert en besigtigd de volgende goe„

„deren te weeten

12: p=s

vergaderings stoelen

12

vergaderings stoel kussens

verte.

0

1