closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den secret=s van Politie tot

prointrim fiscael aangesteld,

Insteede van den in zijn dienst

gecurgeerden orangk: van hoealooij

eenen saralita aangesteld,

Edelen achtb: Heer Meijert Johan van Idanga, gouverneur en d

recteur deser Provintie, de sich in loco bevindende leeden des raads, ten

advise gecommuniceert zijnde, een door zijn Edele agtb: aan mij ter hand

gestelt schriftuurtje van volgende Inhoud,

Aan de E= Heeren Leden des Pols

„ticquen Raads,

Mijne Heeren;

Door communicatie van den fiscaal de villeneuve, mij voorkomende

een affaire, die van een Crimineele natuer schijnt te zijn, waar in zijn

E: uijt hoofde der parentagie aan den beledigden zich / als noodsakelijk:/.

Excuseert te officieren, en der halven tot desen, een ander bequaam

persoon genomineert zal dienen te werden, zoo is ’t dat dus ved:

adviesen vraege, of men, ten spoedigsten vordering der Iustitie, zulke

niet soude kunnen en dienen te demandeeren, aan den secretaris

Daniel Lacaze, welken daar toe gedespicieert is, en in soo verreott

genomineert werd bij ./.onderstond./. UE:s d W: vrund :/:was getekent:/

M: I: V: Idsinga /.in margine ./. Den 21: December A:o 1757:

Soo quaemen hun E=s gesamentlijk sich met het sentiment van

zijn wel Edele achtb: te conformeeren en goed te vinden tot fungeeren

in deselve, als fiscaal pro= tempore aan te stellen den gem: ondercoopman

Daniel Lacaze, mits doende den Eed in handen van den President

van Iustitie, die nevens Rade teffens verstaan wiert, daar van per

Extract kennis te geven, ./.onderstond./. Amboina aan ’t Casteel

victoria Dato voorsz: ./.was getekent:/. M: I: V: Idsinga, I: V: Iong„

„stal, A: F: Baudouin, I:s d’ Mares, I: A: De Villeneuve en

I: Olivier

Saturdag Den 14: Ianuarij A:o 1738:

absent den capitain militair Ioh=s De Mares,

en de vier hoofden der specerij Comptoiren, Eerst

gem: mits indispositie,

2

tot plaatsulling van den op gerepetreerde Instantie der volkeren van Hoe„

alooij op Ceerams= binnen cust over verscheijde oordentelijkheden, onthering

van vrouwen :/. selfs in haar tempel of massigie ./. en andere beklaagden, en uijt

dien.

bekent mi

die in de I=o

een maant

neert zij„