closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook

nt

bekentmaking dat 26: Inlans.

die in de I=o vergadering tot

een maant arbeijd gecondem,

neert zijn zig absent houden,

55:

dien hoofden, op den Iongsten hongie in ’t gesach gesurcheerden hunner orang„

kaeijo Pattij Lima binnen getreden en ten successie versoek doende eenen sa„

„ralita, Bataria, en Hatoe=au te samen uijt geslacht der vroegere regenten her„

komstig, zoo wierd door den heer gouverneur te kennen gegeven, dat opgem: gesament„

„lijke volkeren, voor Eerstgem: ten hoogsten g’Emporteert waeren, en van dies ver„

„kiesing apparente wel den rust dier negorij te dependeeren, scheen in diervoegen

sulx omstandig bij dag=-register en communicateer Rapport dier togt is aan„

„getekent; zoo is verstaan hem Paralita tot orangkaeij van Hoealooij

aan te stellen en mits tegenswoordige absentie van den moors pries„

n

„ter ./. in sulken altoos g’emploijeert werdende ./. denselven voor twee lee„

„den deser vergadering den gewoonen Eed te laeten prescteeren,

77.7

Op den Eerste December p=to beslooten, om dese en geene negorijs volke„

„ren die zich verstout hebben hun tegens het scheppen met de corre

Corres op den Jongsten hongie te absenteeren voor een maand in ’t

12

3e

quartier te doen arbeijden en thans door den heer gouverneur te

99

kennen gegeven sijnde, dat niet alleen de inlandse hoofden daar van ge

en

informeert, maar ook de noch absent gebleevene, van iser negorij appar„„

te bij aangeslagen biljet en als bij Edicte op hunne balleeuwen opgestel„

„de termijn van 14: daagen tot sulcks had laten indaegen, dog dat niet

tegenstaande die waarschouwing en eene zoo zagte correctie, tot noch

wel 26: persoonen als}

Lucas Matakahoe van

Kilang

Pieter Pattij

Soija

_=o

Iacob de wanna

_=o

Brain Pesulima.

_=o

Simon Tamatelahitoe„

Pattij koehoe hehamaroe

_=o

_=o

Iacob Sopalanit

Ephraim haulisa

d=o

Barend Talahatoe

Ema

de mardika

Pattij poho manoepoetj

_=o

=

Pattij roepa

_=o

Thobias Laulisa

_=o

Louis gomes

_=o

Willem toekamoelie„

Marcus Lekasoelaparij„ Baquala

verte.

ij„

rl:

ns„

2rs

goe

ens

em

kaijo.

bij

ment„

295:

„„