closeTerug naar inventaris

Transcriptie

seven en twintig Inl: voor

Em tot de ketting verweesen,

bij ondersoek der opgedjaagde

en in ’t quartier gesondene

zijn eenige fouten door de hoof„

„den begaan ontdekt,

versuijm van den orangk: van

groot stative,

Mosis hongie. van Baquala

soedie Boelawa hehaha van G=t hative

D=o

Cobus Lakatoea

_=o

Henlatoe Hehalo.

David Latoe=Ena :/: alias./. alapoetila van Soelij

_=o

Iacob Salempessie

Jesaijas Pakaila

halong

Cauw manoepoetij

=o

_=o

Iulius Pakaira

Djoean Timorassang

„kl: kative

Alexander Romian

_=o

Niet te voorschijn gekomen en :/ soo als g’informeert wierde ./. den

eenen hier en den anderen daar zich in de bossen onthoudende waeren

zoo wierd over desen gedelibereert uijt aanmercking van gerepeteert

versoek der inlandse hoofden, tot eenigen mainctinue in hun

gezach, en om tegelijk de klachten der ./. tot die 'sComp=s voornoe„

„me dienst ./. gewillige andere ingeseetenen voorte komen: goed gevon„

„den gem: 26: disobediente, thans omswervende drossers, nevens nog

eenen Abraham Paijas van de mardika, die sich insgelijx lan„

„ge g’absenteert heeft, soo door de jnlandse hoofden selfs, als

dienaeren van den gerechte :/. zoo mogelijk ./. te laeten apprehendeeren

en ten exempel van andere te condemneeren, den tijd van ses

maanden in de ketting, aan 'sComp=s gemeene wercken voor de

kost te arbeijden, en teffens des negorijs hoofden, te ordonnee„

ren, om alleen desen bij de naast te doen hongij, op hunne Corre„

corre voor alle andere te Emploijeeren,

Terwijl voorts den heer gouverneur te kennen gave dat bij ondersoek

„der redenen, die de absent gebleevene, dogh op ontbod te voorschijn gekoo„

„mene, en thans ook rede ten getalle van 30: stuks in ’t quartier

werkende, tot haar verschooning in te brengen hadden, aan sijn Ed:

gebleeken waere dat,

1: den orangkaijo van groot hative Iacob Castanja, na eigen zeggen

versuijmt had, insteede van vier sieken, vier andere in dies

plaatse

hi