closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Enna

an

sie„

Jus

opt

ste

Elk zoort

rende opgen

en agtb: heer

Jasinge

rovintie

=wij naeuw

van

aan een vendrig Huijshuur

toegelegd,

Het Hongijs relaas overge„

„levert,

den raad Confirmeert zig

met het verrigte op die togt

het hooft van Paricque zal moeten

opgeven.

59:

„keurig gevisiteert, de onder de jongste hongij togt in de negorij EnnaEnna

gelegen op Ceerams binnen cust, digte bij Oerong gevondene- en met de

„alle

Corre Corre na herwaards gevoerde nagulen en bevonden deselve wilde

nagulen of tjinkie oetang te zijn, sonder dat onder deselve een enkel„

„de goede hebben kunnen ontwaeren,

4

Voorts hebben wij deselve in twee sackies verdeelt, en met 'sComp=s cachet

versegult, mitsg=s bij naweeging bevonden in Elk sackje te zijn agt ofte

tesamen sesthien pond,

2„

Waar mede verhoopen aan d’ g’Eerde ordre van uwel Edele agtb: voldaan

te hebben, ons noemen :/:onderstond:/. wel Edele agtb: Heer ./.lager./.

uwel Edele agtb: onderdaenige en Trouwschuldige Dienaeren ./:was getekent:/

H:s P:s Dijma, J:s de Rooij, en P=r de Costa, /:in margine:/ Amboina den

2: December A:o 1757:

Vervolgens door den Heer gouverneur bekent gemaekt sijnde, dat vermits den

wooning van den vandrig Pieter Ernst Ludolph de Harden, in den ring

k

„muir, om den loop der linien van de onderhanden sijnde nieuwe werke ne moe„

„ten werden doorgebroken, bij manquement van eenigh ander logement

even eens als de verdere vendrigs, huijshuur had moeten laeten afgeven,

wierd verstaan van desen in soo verre ./. als noodsaekelijk:/. alhier aante„

„kening te houden,

Laestelijk noch door den Heer gouverneur overgelegt sijnde een kort

berigt ten Communicatie van diverse saeken als op syn Ed: Hongie be„

„noorden ceeram waeren voorgevallen van volgende inhoud,

fiat Insertio,

wiert na lectuere, bij de vergadering verstaan zich met alle ’t verrigte

van sijn Ed: op dien tocht zoo in reguarde van die diverse proceduires,

als aan dese en geene negorien, al hoog nodig g’Executeerde correctie zoo

tot marnctenue, van 'sE: Comp=s in die quartieren vrijver vergeten ontzach

als revengie van feijtelijkheeden en moord voor Jaaren aan haere dienaeren,

en thans voor zich zelfs in persoon ontmoete declines, volkomen te confor„

„meeren en teffens mede om ingevolge en op ’t genotuleerde versoek der inland„

„se hoofden tot Laricque, tot eenigh douceur voor hunnen nu al ruim twee

Iaaren gedaenen arbeijd, aan de fortificatie n door ’t hoofd aldaar den E: De

Bonvoust Exactopte laeten geven hoelang en met hoe veel manschap da„

„gelijks.

6