closeTerug naar inventaris

Transcriptie

opgeeven hoe langen hoe veel In„

landers aan de Fortificaties al„

daer g’arbeijt hebben.

aan de inde bogt van Cawa zijnde

alphoereesen, sullen ses bijlen werde„

verstreckt,

de van Sawaij opgebragte arrestan

ten tot nader informatie aan

den rodenberg blijven

Een van keffing mede gebragt

stuk bij de boeken in tenemen.

Een Inlander van Werinama

sal na Batavia gesonden werden

drie pakken p=r ’t schip de vrouwe

Elisabeth en panthallang de Hoop

aangebragt. geopent.

gelijks g’arbeijt, hebben, mitsg=s om sich insgelijks teffens van verre eens te infor„

„meeren waar mede men die volkeren wel best soude kunnen te vreede stellen

Gelijk ook om door den manipas resident martensz: aan de in de bogt van

Cawa sijnde alphoereesen eens ses bijlen te laeten verstrecken, om hun op

Excuises van daar aan gebrek te hebben, dus alverder tot ’t kappen van

eenigh houtwerken en allenskens verderen dienste der E: Comp: als

aan te leijden,

Soo als voorts gedelibireert sijnde, overden van Zawaij in arrest her„

„waarts overgebragten oud en tegenswoordigen radja, nevens den capitain

Epi en eenen Iman Sepattij: verstaan wiert deselve alle zoo lange

alhier aan den Rodenberg te laten verblijven, tot dat mone door den

herwaarts komst, van den orangkaeij van hatiling; en andere uijt die qua

„tieren, eens zal hebben kunnen verneemen, of door deselve provisioneel

transport herwaarts, de gistingen van zoo veele door sijn Ed: aldaar gevon„

„den onrust, wat gedaalt zijn, en men desen aangrende nader soude kun„

„nen disponeeren,

Terwijl eijndelijk noch verstaan wierde, het van keffing mede gebrachte

ijser drie ponden geschut, bij de boeken te laeten inneemen,

En den Inlander van Warinama Manassa, als een schadelijk sub„

ject ter dispositie van haar hoog Edelh=s na Batavia te ver„

„senden, ./.onderstond./. Amboina aan ’t Casteel victoria dato voorsz:

was geteekend M. I. V: Dsunga. I. V. Iongstal

A: T Bondoum. I. H. d Villeneuve: P=r Lacaze

J= Olevier

Vrijdag Den 10: Februarij A:o 1758:

alle present, Excepto den capitain Iohannes De Maris

mits indispositie, en de vier hoofden der specerij Comptoiren,

Aanvankelijk door den heer gouverneur binnen gebracht zijnde drie pacquetten papie„

ren gisteren avond zoo per Expresses van Saparoua als alang ontfangen, zo wierden naope„

ning bevonden deselve te zijn, Haar Hoog Edelh=s origineele missive per ’t schip de

vrouwe.