closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot de Extructie van de N: O:

Bastion sullen diverse huijsen

moeten vallen

propositie om deselve te doen

taxeeren.

gecommitt=s daer toe benoemd

Een opgevist anker sal bij de boeken

ingenomen werden.

klagtig door het gevolg van den co„

„ning van bantam gedaen.

waer over zijn hoogheijt onderhouden

sal werden.

tot ’t kappen en afbrengen herwaarts van 142: Caijo nanij paalen, als 12 p=s van s

50: p=s van 30: tot 40: en noch 50: p=s van 25 tot 30: voeten lang die tegen

„woordig reeds gedeeltelyk benodigt werden, tot reparatie van het zeehooft en onge„

twijfelt mede niet gemist zullen kunnen werden tot versekering door heijwerk vog

de fundamenten der nieuwe fortificatie werken wanneer men tot den N: O=to capita

„le kastion gekomen zal wesen vermits dien niet alleen gehelijk door den gracht,

maar ook met den punt te vallen zal komen op een grond die apparente wel wat

los sal bevonden werden,

Ter welker dese gelegentheijt dan teffens ook alverder door den heer gouverneur

de vergadering voorgehouden zijnde, dat vermits om den Extructie van dien N: Oter

Bastion, diverse huijsingen en Erven van particulieren vallen sullen moeten, of

’t derhalven niet noetig zoude wesen, dat men provisioneel alle sulke gronden en op

stallen eens dede tauxeren tot de vereijste communicatie aan haar hoog Ed=s ten dis„

positie, zoo wierd al mede goed gevonden zulks als in der tijd / en om aan ’t plante vol„

„doen:/ onvermijdelijk te laeten geschieden en daar toe ten overstaan van twee deses raads

leden de E=s Boudouin en De villeneuve te nomineeren den opsigter der gemeene

werken van Lingen, den Jngenieur en rooijm=r D' Arnoud, en meesterknegt

„der metselaers teffens tot behoorlijke beschrijving van ’t een en ander in meting

staat en constitutie bij rapport in scriptis,

Voorts na communicatie van den heer gouverneur een in A=o 1756: door ’t

schip Saamslag in desen Jnham verlooren anker ter swaerte van 3400.

lb: opgevischt zijnde, is verstaan het selve bij de boeken te laeten inneemen,

Het gevolg van den alhier zijnde gewesen Coning van Bantam aan den heer

gouverneur nae communicatie te kennen gegeven hebbende dat voor desen zijn

hoogheijt gewoon is geweest, om bij ontfangst van de aan hem door haar hoog

Edelh=d A:o 1752: toegelegde ƒ 1200: —: tot het koopen van klederagie, aan haar

involgende maniere een verstrecking te doen, als aan pangherang mahumat

en Radin mahumat ider rd=s 25: aan pangherang Soeri dialaga rd=s 15: aan

ider kint van pangherang muhamat rd=s 2:½ mitsg=s aan sijn overig gevolg

zoo mans als vrouwen ider rd=s 3:, dog dat thans deselven zoo wel daar inne

als ten verzorgh van andere hun dese en gene noodwendigheden, reeds een en ander

„maele de handen te huijs gehouden hebbende, zijlieden daar door aan kleederen

en behoorlijk onderhoud gebrek quamen te lijden, is goed gevonden daar van bij

provisie dese aanteekening te houden, en zijn hoogheijd door den secret=s deser

vergadering.