closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klagten van twee Inlandse

hoofden over een burger officier

over ’t permitteeren aan een In„

„lander om in den egt te treeden

diverse klagten zijn ingecomen

over het verloopen der Inlanders

Een burger officier sal over sijn gedoente

werden gereprocheert.

middelen ter ontdekking der Inlan„

ders die sich onder de burgerij ophouden.

63:

vergadering te laeten aanseggen hoe onaengenaem ons diergelijks niet te voren,

komt en teffens om in vriendelijke termen denselven te doen zien, ’t opsprae„

„kelijke, dat zulks zoo wel in opzichte van zijn eigen persoon, en huijshouding, als

den voorzorgh der E: Comp=s voor alle de zijne na zich soude moeten slepen, met em„

„ploij van verdere sodanige raisonnementen, als dienen mogen ten persuasie dat

tot diergelijke klagten niemant voortaen reedenen gegeeven mogen werden,

Den radja van de negorij Kilang en Pattij van Nakoe, te saemen klagtig ge„

vallen sijnde, hoe den Leuijtenant der nederlandse burgerij Dirk Harman

van Rijne, een Consent briefje om in den Egt te treeden, aan een hunner

onderhoorige uijt de negorij nakoe namens Simon Leijsauw, verleend

had even eens als of denselven een burger en in zulken cas onder desselfs

behering sorterende ware met versoek dat hun dien aangaande enigen

satisfactie, verleend mogte werden, zoo wierd hier over gesproken, en voorts

in aanmerking genomen zijnde, hoe dat successive al diergelijke klach„

ten der Inlandse regenten, zoo over ’t in dienst gaan dan van dese onder de

militie, als andere aan ambachten, voorkomen, vermits de zulke als dan ge„

woonlijk op dat preetext, zich niet alleen voor hun persoon maar ook / een huijs„

„houding hebbende:/ met vrouw en kinderen voor dien tijd den gewoonen hoff=

of quaarts dienst / ten beswaering van andere /ontrecken; maar ook den

tijd van hun verbonden dienst g’expireert sijnde als dan vermenen, de

previlegie bekomen te hebben, omme nooit weder nodigh en verplicht

na hunne negorijen, om te zien, waar door den gevolgelijk allenskens

ook wel enigen verandering in den oudtijdsen bij successive placaten,

geconstitueerde Regerings form deser provincie in zoude kunnen sluijpen,

zoo wierd niet alleen goed gevonden hem van Rijne over ’t voorm: zijn

zoo zeer ongequalificeert gedrach in desen ernstigh te reprocheren maar

ook om tot ondekking off wel niet reeds vele zich, ’t zij dus, dan ook

wel voor een steek penningje onder den burgerij komen op te houden

en mede om in vervolg zulks voor te komen, verstaan bij advertentie

aan den burgerij en teffens ook de alhier huijs zittende chinesen, ken

„nis te geven, dat een jegelijk op te preefigerene daegen en uuren zich

zal moeten vervoegen, op den beneden galdrije, in ’t stadhuijs alhier, om

aldaar hunne naemen, geboorten plaats, en den tijd van vergunning hun„

„ner burgerschappen, en inwooning op een aan te geven, aan daar toe te vace,

„rene twee leden van Iustitie en den landraad, ten overstaan van de bur„

„ger.

re

1i