closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bij affiche van biljetten zal bekent

gemaekt werden, dat het vers Vlees

voor de schepelingen tegens 5: stver ’t lb:

zal werden betaelt.

die een of meer beesten te koop

heeft zal zulx aan den hooft ad„

„ministrateur kunnen aengeven.

van Bouro sal men sien ver„

„kens te krijgen

’t succes van dien sal H: H: Eet

werden bekent gemaekt.

'sjaerlijx sullen 20: runder

beesten g’Eijst werden.

van ’t aanleggen van een schip

na Saparoua dit jaer afgesien

redenen daer van

„nereerde, zo âparte herwaarts gerichte als circulaire missives en bij laegen datis 8:

en 27: 8ber: 20: en 31: xber: 1757: en 2: en 24: Januarij 1758:

11

wierd in den Eersten /om zoo veel mogelijk te voldoen aan ’t gewenste van haar

hoog Ed=s, dat aan de schepelingen geduirende hun legh tijt alhier, op de gewone 'sweke„

lijkse vlees= en spek daegen; dan wel ten minsten eens 'sweeks, vers vlees en spek

verstrekt zoude kunnen werden, verstaan / bij advertentie een jgelijk te denun

„tieeren, dat dien leverantie zoo wel van offen = als varkens vlees zal wer„

„den aangenomen tegens 5: stuijvers ’t lb: ingevalle jemand, geduirende het

aanwesen der schepen daar toe inclineren mochte, doch vermits men om

den schaarsheijt van zulk slacht=vee, wel kan nagaan, en vast stellen

dat gene der ingesetenen zich daer toe â parte sal kunnen aanbieden, dat

8

derhalven mede dan elk en een ider, eenigh beest ten verkoop en leverantie heb„

bende, daar van zal willen kennis geven, aan den E: oppercoopman en hooftad„

ministrateur, om bij provisie aantekend, en op dien tijd wanneer daer toeden

weet zal werden gedaan, geslacht te werden, met goed vinden teffens, den resident

van Bouro insgelijks van desen kennis te geven, off men door denselver bezor„

„ging, niet zoude kunnen werden voorsien van ’t verken vlees, ’t welk aldaer

altoos meer dan Elders ter deser provintie door de alphoeresen werd aangequeekt

omtrent welk een en ander, ’t succes derhalven, dan ook zal moeten die„

nen tot haar hoog Ed=s in desen gevorderde naedere Elucidatie,

Terwijl ten observantie van ’t insgelijks bij haar hoog Ed=s alverder g’ordonneerde

mede goed gevonden wierd omme eens voor al tot een vaste ordre op ’t negotie comp,

„toir te doen dienen, dat bij ’t opmaeken der jaarlijkse Eijsen, altoos mede 20:

p=s jonge runder=beesten, of zoo veel als, mogelijk met alle vaartuijgen geson„

„den souden kunnen werden, ten behoefte van dese provintie versocht wer„

„den, direcht van Batavia, vermits men ’t zedert A=o 1750: tot noch

maar alleenlijk een maal heeft mogen profiteeren, van ’t doenmaels

gunstig g’ordonnerde, dat ons telkens met ider schip over Iava gaande

Elf p=s toe souden komen

vervolgens wierd op propositie van heer gouverneur, verstaan om niet

tegenstaende ’t haar hoog Ed=s gelieft heeft, qualificatie te verlenen, tot

’t inladen der nagulen op Saporoua, een der 'sjaarlijks herwaards koomen„

de scheepen, directe naderwaerds te zenden, en des noods desen Iaere spe„

„ciaal ’t schip vosmar daer toe gedespicieert en de geordonneerd te hebben;

vandien aanlegh en versending voor ’t tegenswoordige af te zien, vermits

den geringen oegst en ’t onvruchtbaere gewas op de verdere comptoiren

in ’t presente zulks juist niet zoo zeer komt te vereijsen, en men door

aankomst, van den heden g’arriveerden barck Noordwijk, met den noch

te.

ve

va

bed

die

sal wer

Haa

werd

ƒ2: 8

als t

over ’t ge

stroo sar

adminis

dienen