closeTerug naar inventaris

Transcriptie

reken

in Eenige collegies geen

verschansing.

verkiesing van een lit bij klee„

ne saeken en een burgerofficier.

bekentmaeking dat den orangiaeij.

van Hoealooij b'Eedigt is.

besoigne over H: H: Ed=s I=s ontfangene

ordres.

1

67:

onder de Nederlandse Burgerij

In steede van

Nominatie

de sergeanten van dito Compagnie

den overledene vaandrig Dirck vink

Ieremias volel en Cornelis Pietersz:

sowenne,

wijders is noch goed gevonden aan de verdere Leeden van de respective

collegien, nevens de wijkmeesteren noch een Iaer continuatie te verlenen

mitsgaders van het een en ander aan den wel Ed: achtb: Heer Meijert

Johan van Idsinga, gouverneur en Directeur deser Provintie, enden

E: achtb: raad van politie, per Extract deses kennisse te geven, omme

door Haar achtbaerens uijt de voorenstaende nominatie zodanige

persoonen te werden verkooren, en aangesleld, als haar Ed: achtb:

zullen gelieven goed te vinden ./.onderstond ./. Actum ter ordi„

„naire raadkamer Dato voorsz: /lager:/ Dit getuijgt :/ was getekent/

I: G: D' Arnaud secret=s

zoo is verstaen, in ’t collegie van den raad van Iustitie, item der weesca„

mer, en dat van Chinese boedel=meesters geen verandering te maeken, dog uijt

het collegie van kleene gerigts= en huwelijkse saeken te ontslaen den neder„

lands burger= Capitain Iohannes Coning, en den burger Ieremias vogel, zo wel

in diens plaatse, als onder de nederlandse burgerij tot vaendrig voor den overledenen

Dirk vink, weder te verkiesen en aantestellen, En voorts om de overige collegi„

„anten, burger officiers en wijkmeesters te laaten continueeren,

Laastelijk door den capitain Boudouin en ondercoopman Olivier gerapporteert zijnde

dat voor haar den Eed had afgelegt den ter I=o vergadering aangestelden ovankaeij van

Hoealoij, waer van verstaan wierd dese aantekening te houden ./.onderstond./. Amboina

aan ’t Casteel victoria Dato voorsz: /:was geteekend/. M. I: J: IdLingee

P: Iongstal A J„ Bandouw I. Ad: Villeneuwe

P Lacaze, JJs Olevier

_o

Donderdag den 16:' Februarij A:o 1758:

vergadering van Politie, alle present, Excepto den Capitain

militair De Mares, mits indispositie, en de vier hoofden

der specerij Comptoiren,

Op voordracht van den Heer gouverneur, thans ter besoigne genomen zijnde, diverse pa„

„incten, en ordres vervat in Haar Hoog Ed=s Jongst, en heden ontfangen zeer geve„

„nereerde