closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Eerste venditie sal gehouden

werden zoo dree ’t schip vosmaer

g’arriveert sal sijn.

het g’ordonneerde omtrent den

Interest: reecq: zal op het negotie

compt=r bekent gemaekt werden

als mede ’t bij twee circulaire

brieven nopens ’t negotie werk.

’t nodige zal aande subaltern hoofden

bekent gemaekt werden.

geen processen in cas d’ appel over te

senden sonder brief.

van verscheijde placaten, sal een Exem„

„plair aan den fiscaal wierden afgegeven

zonder toevallige desasters tot consumptie aller restanten, en een 's jaarlijks slot

onser boeken,

Terwijl men voorts haar hoog Ed=s eerbiedig dank sal zeggen, voor de thans gegun

„de qualificatie, tot het mogen houden van publicque vendutie om de 3/m: wijl zulken

na onse gedachten, ongetwijfelt, wel ’t waare en rechte middel sal wesen, om de handen wat

te kunnen binden, aan de Zutelaers en opkopers, die ’t zedert enigen tijd, al te overmagtigh

de beursen der armeijngesetenen hebben ingelast; alwaar omme dan teffens ook ver„

„staan wierde, provisioneel de Eerste vendutie te doen houden, zoo ras door aankomst

en ontlaeding van ’t schip vosmar van den generaelen aanbreng desen Jaere verse„

„kert sullen wesen, vermits sulks genoegh sal komen te vallen, in den tijt der nagul

afbetaeling, en dus wanneer men tot de favorabelste prijsen, wel de meeste verwach„

„ting kan hebben, met goed vinden verder om van desen Extract te doen overgaan aan

’t negotie Comptoir ten permanenten naerichte,

Gelijk ook om aldaar in stipte observantie te werden gehouden, zoo wel ’t g’ordonneerde

van haar hoog Ed=s bij resolutie van 10: meij jongstl: concernerende den interest reecq:

ten laste en faveure van ’t Comptoir generaal in conformite van zeker bericht, dient

wegens door den boekhouder generaal ter hooggem: vergadering ingedient, als teffens

den Contenue van derselver zeer gerespecteerde circulaire missives van 8: en 27:

8ber: in repetitie van ’t reeds voormaels aangeschrevene ingevolge ’t geresolveerde

op den memorie van menagie van sijn Excell: den hoog Edelen heere, praesenten

gouverneur generael, tot ’t formeeren van een 'sjaarlijks op stel der lasten en

winsten, in vergelijk der /daar bij gemackte / bepaeling, en ’t specificeren aan ’t

eijnde van dien, van ’t getal, den lengte brete, en diepte mitsg=s de bouw jaeren

der aanwesende klene vaartuijgen, tegelijk lettende, dat bij ’t opmaeken der Eijsen

van die en andere benodigtheden, als reeds gebruijkelijk / niet alleen dies restanten, maar

ook in ’t bij sonder het emploij derselver daer bij bekent gesteld, en in vervolgh

militairen door verlossing naede hooft plaetse off enigh buijten comptoir over„

„gaende, als dan dies geweren, gelijk ook alle die voor onbequaem werden opgeson„

„den, bij factuer werden aangetekend ten gerede ontwaering hoedanig verandwoord

sijn, ofte konnen werden: weshalven dan ook verstaan wierde, de hoofden op de

subalterne comptoiren dit laste ten attentie mede te recommanderen,

Insgelijks wierd goed gevonden, aan den gerechte te laeten overbrengen ’t geresol„

reerde en g’ordonneerde bij welgem: haar hoog Ed=s ten naerichte dat nooit

gene processen incas de appel, van hier sullen moeten werden overgesonden,

dan verseld van een behoorlijk advis off geleijde briefje aan den Ed: achtb:

raad van Iustitie des casteels aan de hooftplaetse

Al mede wierd verstaan omme na publicatie en affixie van haar hoog Ed=s op nieuw

g’emaneerde placaten van 29:' Julij en 26:' aug=s A=o p=to relative tot den bij successive

vroegere.

geen vaertui„

laten vertre„

Examinatie

den E: cler

dien aanga„

„heijt breng

werden.

Haar Ho

deert wer

van hier

alle precas

niering

werden

’t biljet no„

den invoer

gepublicee