closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ieuw

ve

lb:

geen vaertuijgen na Maccassar te

laten vertrekken, als na scherpe

Examinatie.

den E:s clercq sal 12: Certificaties

dien aangaande moeten in gereet,

heijt brengen die afgesonden zullen

werder.

Haar Hoog Edelh=s zullen g’eluci„

deert werden omtrent de vaart

van hier na Maccassar

alle precauties zullen tot preve„

niering van morshandel gebruijkt

werden.

’t biljet nopens d' interpretatie op

den invoer van arak zal werden

gepubliceert.

71:

vroegere, op poena des doods verboden handel in specerijen, en het groot en groff, thans

gepleegd werdend misbruijk in ’t verkoopen, der aan repatrierende persoonen in gevolge

’t regulament van den jaere 1751: gepermitteerde kisten en bagagie; als mede de advertisse

„menten verbiedende den invoer van Catoene gaeren ter deser provintie als contrabant

oppoena van confiscatie, En den particulieren correspondentie op nederland, met be„

„trecking op 'sComp=s staat en handel van ’t een en ander een Exemplaar te laeten

afgeven, aan den fiscael deser Provintie, met recommandatie, op dat alles goede

agt te houden en voor al dat geen particulair vaartuijg, van hier na maccas„

„sar gelicentieert werdende, te vertrecken kome dan na de gewoonlijke nauw

„keurigste visitatie, en dat op ’t selve een Exemplaar van ’t eerstgem: is af„

„gekondigt en aangeslagen,

jelijk ook den Eerste clercq ter onser secretarije en secretaris van Iustitie, te let„

ten sal hebben, dat 12: p=s certificatien door hem getekend, en ten blijke dat de

publicatie en affixcie van ’t voorm: placaet concerneerende den verbooden ver„

„koop van kisten der repatrieerende ingereetheijt brenge op zijn tijt, ter versen„

„ding nae de hooft plaetse, op dat / Haar Hoog Ed=s zulks gelievend:/. als dan naede

expresse begeerte der heeren superioren voor ider kaemer des noods een dubbeld stel

origineel soude kunnen versonden werden,

Terwijl men voorts haar hoog Ed=s, op gevorderde communicatie in hoe verre sjaar„

lijk gebruijk is gemaekt van den gegunde privilegie aan de alhier geseten burgers en inge„

„setene tot den vaart na maccassar, ten inkoop van Rijst, en welke quantiteiten van dien

graen weder herwaerds is aangebraght, ten eerbiedigsten sal dienen ten Elucidatie dat

sulks van hier reeds successive door bericht van den fiscaal onder de bijlagen onser brie„

„ven geschiet is, en schuldplightigh, alle pracautien, ter securering van 'sE: Comp=s capitae„

„len handel ter deser provintie /zoo met ’t verlenen van geen andere pascen dan alleen

direct op de hoofd plaatsen, als ’t verbod om onder weegh op poena van consfiscatie van

vaartuijg en lading gene andere plaetsen aan te doen :/ genomen en gehouden werden:/

zoo vermenen en vast stellen tot volkomen zekerheijt, dat dient wegens geen de

minste vrese voor sluijken, ofte morserijen plaetse sal behoeven te vinden,

werdende voorts almede goed gevonden een gegelijk bij biliet van vol„

„gende inhoud.

Alsoo het Haar hoog Edelh=s de hoog Indiase Regering op den 16: Decemb: de A:o p=to

behaagt heeft, haere resolutie van 13:' febr: 1756: indiervoegen te interpreteren

dat de vervoerders en aanbrengers van Arak in dese ende Provintien Ternaten en

Maccassar, daer van ingeen kleijnder fust of maet zullen moogen verkoopen, dan van

een aam of Bier pijp: zoo werd een ider mits dese daar van gewaarschoud op dat

zich wachte voor schade. segt het voort ./.onderstond./. Gegeven tot Am„

„boina aan ’t Casteel victoria den 6: Maart A:o 1758:/. lager/ ter ordonnantie

van sijn Ed: agtb: den gouverneur en Directeur deser Provintie, nevens den raad,

/:was getekend ./. D=l Lacaze, secr=s,

te.