closeTerug naar inventaris

Transcriptie

la

reet

4

75:

2=d dat na het 26: en 27: artic: hun huwelijken, door ’t gewoonen consent briefje

der hooft regenten, Extract resol: van commissarissen, en acten en attestatien van

onverhinderde proclamatien en trouw te saemen met de vacatien van commissaris,

„sen, en salaris van secret=s â 1 50/8: rd=s tot 4: rd=s en 15: stver=s in kosten oplopen,

als bruijdegom en bruijd uijt off in diverse negorijen herkomstigh, off wonagtigh

zijn, en ’t Haar Hoog Ed=s om diverse consideratien bij brieven van 8: febr:

1729: gelieft heeft hun voor alles diergelijke gunstig te bevrijden.

3= dat wensten van een pas op zegul g’excuseert te zijn wanneer, maar alleen ten

bezoek van vrienden en geen handel binnen ’t bestek van dit gouvernement, van

den een nae den ander negorie eens overvaeren,

Onder Eerbiedigh versoek dat dese onse voordracht ten gunstigsten aangesien, en alleen

de voordragt geschiet voor een

als te strekken ten dienste van een arme gemeente geconsidereert moge werden

arme gemeente

werdende voorts almede verstaan, den Eerw: kerken raad, nevens desen te laeten overbren„

Een Extract uijt H: H: Ed=s brief

sal aanden kk: raad werden

„gen, Extract uijt Hoog gem: haar hoog Ed=s missive, van 31: xber: p=o l: in hope, dat den

afgegeven.

daar bij, zoo wel vrindelijk vermelden, als Eniger maten in ongenoegen aangedrongen

recommandatie, bij haar Eerw=s de heeren Predicanten van die aanmerking zal

mogen wesen, dat wij in ’t kort onsen reeds voorjaerige wens, voldaan zullen zien, dat

den Inlandse gemeente, zoo wel na verlangen, als hoog nodigh in den maleijdsen taal

geleraart en mede gesticht sal mogen werden, door den dienst van twee haerer wel

recommandatie dat twee predicanten

Eerw:s, die goed gevonden werden, in getale daar toe te bepaelen, schoon men als noch

het maleijs sullen aanleeren.

de verkiesing daar omtrent wel aan haar Eerw=s zelfs tot een goed en vrindelijk

overlegh gedefereert wil laeten, alhoewel niet te min zullen verwachten, dat aan

ons, dientwegens enigen positiven declaratie toekomen, ten versekerd antwoord

verwagting van positive declaratie

daar omtrent.

en ’t verdere vereijste in desen,

De Indigo Cultuere op Bouro, ’t zedert dies en tame, altoos quijnende, en einde,

De Indigo culture afgeschreven

lijk ten vollen zich zoo agterlijk als onvoordelijk vertoont hebbende, dat ’t haar hoog Ed=s

zijnde, sullen de gereedschappen

op g’Eijscht werden.

op ons voorstel gelieft heeft thans als hopeloos tot enig goed succes, daar van aftezien,

zoo is verstaan den resident aldaer van zulks kennis te geven, ten communicatie aan

de gesamentlijke Inlandse hoofden, en teffens herwaerds te ontbieden, alle gereed,

„schappen, martavanen, en potten die van tijt tot tijd tot dat werk g’eist en

noch p=r restant zijn, terwijl men daar en tegen weder sal oversenden, de thans

de Peper plantagie zal tot Bouro

werden voortgeset.

overgekomen noch levende peperplantjes, te gelijk met een kort naericht off

instructie tot dies cultivering en aangeek, bij den heer gouverneur opgesteld,

ten observantie van de planters, en geduirigen attentie van den resident,

die derhalven dan ook, zulks ten serieusten gerecommandeert zal werden,

zullende mede dan zoldij boekhouder 'sjaarlijks na ’t sluijten der boeken

den zoldij Boekhouder sal ten

negotie comp=t moeten overleveren

ten negotie comptoire hebben overtegeven, ene accurate samen trekking

een lijst der in ’t hospitael gewesene

Impotenten.

geconfronteert tegens de ordonn:

tien van alle sodanige Impotenten,

in qualiteijt, en getal, als 'smaandelijks ten curering in ’t hospitael alhier

gelegen mogen hebben, om te dienen, ten bijlaege, aan ’t generaele vertoog

der