closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„E:

assien

als zol

aeten

van den

van een geval den kruijser op

ceram overcoomen, zal aan de

Ternatse regering kennis gegeven

werden.

de gemaekte verschansing in de

collegies woerd aan dese

„ve bekent ge

maekt,

gepresteerden Eed.

aanstelling van gecommitt=s

De diaconij reeck: sal publica

gedaen werden.

gecommitt=s tot dies bij woning

77:

En eindelijk om op voorslagh van den Heer gouverneur aan ’t ministeri„

um tot Ternaten met den thans alhier aanwesende, en in ’t kort

derwaarts vertrekkende particuliere chialoup van Abdul Radjalij

kennis te geven van ’t gepasseerde in A=o p=to tussen onsen kruijspantjal,

ling en diverse papouse vaartuijgen op Hotte, om te onderstaan off ook

mogelijk de nae Roemasoal vervoerde basjes en ’t verdere verlorene

bij dien rencontre niet te ruch te bekomen zouden wesen.

waarmede dan dese vergadering besloten wierde ./.onderstond./.

Amboina aan ’t Casteel victoria Dato voorsz: ./. was getekend:/ M: I: V: Id„

singa, I. V. Gongelge, N. P. Bardoum

„. A1. d. Villeneuve De Lacassen I=s Olevier

Donderdag Den 23: Februarij A=o 1758:

alle present, Excepto de vier hoofden der spece„

„rij Comptoiren.

Heden den 153:' gedenkdag der overwinning deser Proventie en derhalven

nae gewoonte op ontbod, nae den anderen ter deser vergadering verscheenen zijnde

de respective collegien en burger=officiers, zoo wierd door den Heer gouverneur

aan deselve gecommuniceert de dispositien op den 10: deser omtrent allen geno„

„men en in gevolge van dien, door ’t nieuw verkoren lid in het collegie van

klene gerichts= en huwelijke saeken, mitsg=s vendrig van nederlandse bur„

„gerijden burger = sergeant Ieremias Vogel, den Eed op beijde die functien

beraamd, in handen van den Heer gouverneur afgelegt, terwijl als gebruijkelijk,

als gecommitteerdens wegens dese vergadering tot desselfs voorstelling in laest

gem: qualiteijt en caracter voor den Ourger=wacht benoemd werden, den coopman

en fiscaal De Villeneuve, nevens den guarnisoen Boekhouder Olivier,

en secretaris,

Door broederen Diaconen bekent gemaekt sijnde, in staat te wesen om

volgens Iaerlijkse usantie, reecq: haerer administratie te doen: zoo is

volgens den gebruijke goed gevonden sulks op woensdag den 1: der aenstaende maand

maart te laeten verrichten, in de maleijdse kerk, met opene deuren, des namid„

„dags de klocke drie uuren, ter presentie van den E: capit=n Boudouin en den

Fiscaal De Villeneuve, als gecommitteerde van weege dese vergadering, waer bij

den raad van Iustitie en den Eerw: kerken raad teffens zullen kunnen voe„

„gen, gecommitteerdens uijt den haeren, terwijl de secretarissen der collegien gelast

werden, hun mede daar te laeten vinden, met des gerichts Roll=boeken, ten con„

„frontatie of alle boetens de armen successive toegewesen, wel behoorlijk

geint.