closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nI

ouverneur

ipt den actb:

een gunstig

our en Dij

rchtb: raed

approbatie derselve Excepto dat den

opper schoolmeester niet mede na

de visite kan gaen

reden van dien.

Resumptie van Eenigen klagt„

„schriften zoo door den Eerw: Steutel

als Bouros resident overgelevert.

den resident Papegaeij sal over

zijn redicuil gedrag gereprocheert

werden.

en Excues moeten versoeken

79:

van Politie mits desen kennis te geven, em om een gunstige approbatie te ver„

„soeken, nopens het ontslag het welk in kerken raede aen D=ms steutel, van

sijnen prediedienst ter aenlezing van de maleidsche taal verleendis .:/ getek:/ W: Wil„

„bers, scriba.

Nog een Extracte uijt als vooren.

Verder heeft de E: vergadering, D=ro steutel met den ouderling, Ionas Dias

en de meester bazar Paulus Saptenno, benoemt, om met de Eerste gelegentheid de

kleine kerkelijke visite te doen, wordende mits desende wel Ed: groot achtb: heer

gouverneur en Directeur deser Provintie, Meijert Iohan van Pdsinga, Sampt den

achtb: raed van Politie, op het oodmoedigste versogt om sulks gunstig te approberen, en

het nodige tot het doen deser visite te verlenen /: was getekend:/: W: Wilbers, scriba.

zoo is verstaan aen ’t een en ander volkomen approbatie te verlenen alleenlijk met

verklaering van dese onse gedachten, en alteratie, dat vermits, den daer bij vermelden,

opperschoolmeester Saptenno, thans tot noch alleen den enigen persoon is, die zoo veel

mogelijk nae zijne bequaemheijt, den verclaring van den H: schriftuer, als bij wijse van

cathechisatien, de Publijque gebeden, en verderen hem compatiblen dienst in den

Inlandsen gemeente, tot goed nut, en aller genegentheijt waerneemt, en onlangs

reeds ten beklach van dese en gene, tot den grote visite circa 2/m=en is gemist ge„

weest dat haar Eerw=s beter zouden hebben gedaen, om gelijk ook ons goedvin„

„ven is, daer toe enigh ander bequaem leerm=r ten adsistentie van zijn wel

Eerw=de nae verkiesing te despicieeren en te nomineren.

Eijndelijk noch door den Heer gouverneur ter lectuere gebracht zijnde, diverse

schriftuerties van den Enen kant, door zijn Eerw=de den heer predicant steutel, n„

ten beklach omtrent verscheijden aan zijn Eerw=de op desselfs jongste kerk= visi„

„te tot Bouro, van den resident Papegaeij, ontmoete beledigingen jnjurien, en

andere onaengenaemheden, En aan den anderen kant, door desen wederom tot zijn

gesustineerde defensie, aen zijn Ed: ter handgesteld; met communicatie teffens,

dat alhoewel liever had gewenst; en derhalven ook getracht heeft, de bij een en

k

ander vermelde zaeken, en wederzijdse verwijtingen te houden buijten ’t meeste

eclat, zulks egter, door Eene bij zijn Eerw=de steutel gevordert werdende publique sa„

:43

„„

„tiffactie, niet heeft kunnen geschieden, zonder dier voordracht ter deser vergadering

ten dispositie, waer toe zijn Ed: dan tegelijk thans die zaeken refereerde en propo„

„neerde: zoo wierd dan, nae alles te hebben ingesien en dient wegens gesproken zynde

goedgevonden en verstaen den opgem: resident Papegaeij bij desen omtrent

zijn aen den enen kant vrij redicuil, en aen den anderen kant niet min uijt„

„sporig gedrach en conduites ten scherpsten te reprocheren, en voorts te gelijk

te ordonneren, dat ten huijse van den Eerw: Steutel, ten bij wesen van den

met denselven op den voorsz: visite geweest zijnden ouderling en opperschoolmeester

Dias, en Saptenno, nevens nogh een der heeren Predicanten, ofte ouderlingen

alhier.