closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

6

de

„4

zijn Eerw=de daermede niet te

vreede wesende, werden partijen

aan den dagelijksen regter gerenvoijeert,

de schrifturen zullen secreet

gehouden werden.

resumptie eener lijst van

40: drossers.

nae deselve sal recherche wer„

„den gedaen.

resumptie van twee requesten

door den ondercoopman oli„

„vier overgeleverd,

alhier:/ als zijn Eerw=de gelieven mogte dien tot derselver praesentie mede te ver„

„soeken ./. zijn Eerw=de te betuijgen hem ’t voorgevallene leed te wesen, en dientwe„

„gens nae aenbod ’t vriendelijkste Excues te versoeken, ’t geen men hoopt wel

soo satisfait te zullen zijn, dat zijn Eerw=de naeden aerd der sachtmoedigheijt daer

mede volkomen genoegen zal kunnen nemen, doch bij aldien tegens onsen wensch en

verwachting in ’t contraire, dat als dan partijen zich zullen kunnen addresseren

aan den dagelijksen regter aen wien in zulken gevalle gerenvoijeert werden,

terwijl in tussen noch thans voorm: schriftuerties onder onse secrete papieren

bewaerd zullen blijven

Laestelijk noch door den heer gouverneur vertoond zijnde een lijst door den Bou„

ros= Resident aan zijn Edele overgelevert, nopens wel veertig volkeren, die

zich van dat Eijland g’absenteerd en elders als sommige nae de Nullas, ande„

„re na Banda, en andere nae Ternaten begeven hebben, is goed gevonden

daer van dese aentekening te houden en bij gelegentheijt na deselve te recherde

ren ./.onderstond./ Amboina aan ’t Casteel victoria Dato voorsz:

12

/was getekent:/. M: I: v: Idsinga. P. V. Iongstal, N. F. Bandonin

Jd: Mares. I: A: D. Villeneuve, D: Lacaze, I=s Olivier

Saturdag Den 25:' Maart 1738:

absent den Capitain militair De Mares,

nevens de hoofden van Saparoua, Haroeko,

en Laricque Eerstgem: mits indispositie

Door den ondercoopman en ’t mede lid deses raads Olivier, overgelevert sijnde, twee

requesten, het Eene behelsende enigermaten beklach, dat vermits ’t Haar Hoog

Ed=s nae aanschrijvens bij derselver zeer gevenereerde missive van 31: Xber: Jorgdt

behaegd hadde, hem in zijn jongst waargenomen provisionelen dienst van zoldij

boekhouder te changeren met den in A=o p=to mede tot provisioneel Cassier geno„

„mineerden ondercoopman De Hartog, en dus nae in zijne reeds /: Paeriegen

qualiteijt als ondercoopman diverse diensten, als den opperhoofdij van Laricqu„

6

winkelier, en ’t laest ’t zoldij werk te hebben waargenomen, hem te stellen

in een dienst die gewoonlijk maar aan den qualiteijt van Boekhouder

is gedecedeert geweest, zulks /: zonder enige murmuratie egter omtrent offe

tegen wel gem: haar hoog Ed=s bij hem zeer gevenereerde dispositien:/. hem

niet alleen enigen ongerustheijd gaeve, off zomwijlen omtrent zijn persoonop

enige dier zijner diensten iets onaengenaams aan haar hoog Ed=s / hem ont„

wust./. mogte wesen voorgekomen, maar ook dat zich daar door ontzet zoude

vinden.