closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83:

Involdoening aan ’t besluijt van 17:' Ianuarij thans ingekomen zijnde ’t schriftelijk

resumptie van het rapport der

Rapport van Expresse gecommitt=s tot den doenmaels nodigh gevonden naderen op„

sagoe bossen.

„neem van 'Comp:s Sagoe bossen op Loehoe, en de P=o Tikus, waar bij ten allen verwonde„

„ring thans quaeme te blijken, dat in groot verschil met alle vroegere berichten en Rappor„

ten, heden in de binnen bosschen op Loehoe, noch wel een quantiteijt van 2315: mahapoe„

„tij, 362: majangbaroe, en 308: Siriboas boomen, en in de buijten bosschen maar

Eenlijk 785: mahapoetij, 71: majangbaroe, en 79: Siriboas gevonden werden ten eviden„

„ten pruve hoe in attent en suspicieus voorige gecommitt=s in die opgaeven moeten sijn

te werk gegaan, ten oorsaeke dat zelfs daar om ’t sluijten van de binnen bossen

al van overlang als noodsaekelijk gehouden, en jongst daar toe ook geresolveert is,

’t sluijten van ’t binne bos

is niet noodsaekelijk geweest

weshalven dan door

daar men thans ondervint dat geene pressantie is.

den heer gouverneur voorgesteld sijnde, off men niet tegenstaande ook ’t voorm:

sluijten van de binnen bossen, en dat zulks, op onse door die misleijding,

aan Haar Hoog Ed: gedaenen voordracht, wel g’approbeert is, niet liever ten spoe„

„digsten zoude dienen te resilieren van dit ons vroegere abuisieff besluijt met we„

„der die bossen open te stellen om zonder tijd versuim weder te profiteeren van ’t

voordeel dat aldaar 'sjaarlijks ’t zij dan veel off weijnig noch al gevonden wert,

zoo wierd dan hier over gedelibereert en in aanmerking genomen zijnde, dat

’t sluijten dier bossen ter onser cessie van 23: Iunij op vermeende noodsaekelijkheijt,

wel is goed gevonden dogh wijl thans dien twegens nader g’elucideert, en nae ’t

spreek woord ’t beter ten halven gekeert, dan ten helen gedwaeld is: verstaan

de binne sagoe bossen, werden

geopend tegens de oude prijs

de tot dus lang gesloten bossen op Loehoe weder open te stellen, tegens den ouden booms=

prijs, doch omtrent die op de p=lo Ticus bij de voorige geresolveerde en gepubliceerde

vermindering te blijven persisteren, wijl niet tegenstaande ook zulks, men egter

niet ondervint, dat ’t verhoopte debiet zeer komt toe te neemen, waar van dan

verstaan wierde de gemeente bij billiet te adverteeren, en mede ’t opgem:

Rapport desen te insereren als volgt,

Rapport aan den Wel Ed=le agtbaere Heer

Meijert Johan Van Pasinga,

gouverneur en Directeur deser Provintie

weegens d’ opneem van 'sComp=s Sagoe Bossen

op de Buijten= en Binnen=Cust van Kleijn Ceram,

Wel Edele Agtbaere en seer Genereuse Heere

In gevolge uwel Ed: agtb: hoog g’Eerde ordre, hebben wij ondergeteekende

af

na den Inhoud van de bekoome Instructie, inaccuratesse opgenomen alle

sodanige.