closeTerug naar inventaris

Transcriptie

pers van de hier ter rheede leg„

„gende scheepen,

aan de scheepelinge zullen goede

maanden verstrekt en de ver„

strecking van vers vlees gestaakt

E

werden.

versoek van den Coning van

Bantam, omenige onderde„

weescamer verbondene goederen

te verkoopen.

Eenige Inlandse hoofden die geen

palen kunnen kappen zullen

kalk leveren.

van Haroeko sal men sien

palen te krijgen.

Elisabeth, te kennen gegeven zijnde dat vele haare valkeren niet alleen van

kleederen ten behoorlijk deksel ontbloot, maar bij nae naakt liepen, en

nog meest siekelijk waren, met versoek uijt aller naeme dat aan haar

op reken: van maandgelden iets verstreckt, mitsg=s noch dat bij

aldien aan haare bodems nae gewone ordre geen drie maal sweeks

off op de zo genaemde haggies daegen versVlees tot twee pond de

man, verstreckt konde werden, dat als dan liever de ord=r rand„

„soenen van sout vlees en spek voort mogten lopen, alsoo het ge„

meene volk zomwijlen in verbeelding raekende, dat wanneer zulks

nuw en dan maar quaemen te genieten die verstrekken wel een Extra„

tie wesen mogte en apparente teffens noch het zoute vlees op de gewoone

daegen wel preetendeeren zoude, zoo wierd hier over gedelibereert

sijnde op ’t eerste, hun versoek verstaan aan de te vorenstaande

dies schepelingen 2m: en de noch op schuld loopende een maand hunner win„

nende gagien op reken: te laeten verstrecken, mitsg=s omtrent ’t twee„

„de, om vermits ons absuluit onvermogen de verstrecking van vers

vlees en spek nae ordre te doen rondstaan, daar van liever gehelijk

afte zien en het gewoone scheeps randsoen te laeten voortlopen, ten

zij verkiesen mochten in steede van dien ’t bepaalde kostgeld nae

haar hoog Ed=s ordres van 31: xber: 1754: te ontvangen,

Voorts door den alhier zijnde gewese Coning van Bantam versocht zijn„

de dat aan hem gepermitteerd mogte werden eenige onder de weekamer

verbondene goud werken en Juwelen, door den vendum=r publijque„

t

„lijk te mogen doen verkoopen, tot betaling van sijn schuld aen dat

Collegie groot rd=s 5000:—:; wierd verstaan ’t door zijn hoogheijt, ten

aan

desen einde binnen gesonden request te laeten overgaan, E=s weesm=ten

om redenen tot bericht waar in die verpande goederen bestaan, tegelijk

met verklaering van haare Consideratien tot naederen dispositie,

Door den Heer gouverneur te kennen gegeven sijnde, dat vermits volgens be„

sluijt van den 10: feb: de hoofden van Baquala, Hoetoemoerij, Alang,

soelij, waeij, en Silebooij had voorgeslaegen ’t kappen der tot d’ diverse

thans onder handen zijnde werken benodigde, en aldaar beschreven casoe:

nanij palen, en sijl: sich dien aangaande op ’t gebrek van dat hout

in hunne negorien g’excuseert hadden, onder versoek dat derhal„

„ven insteede van dien nevens andere kalk leveren mogten, zoo

wierd op zijn Ed: voorstel goed gevonden hun zulks dan mede tot 3: maeten p=re datij te

accorderen en van Haroeko te informeeren of die Caijo nanij palen van daar en

uijt de negorie oma, daar gezecht wert, ’t zelve abundante te groeijen niet souden te

bekomen wesen,

Involdoening.

t

resump

sag