closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87:

Capitaeltje van 5000: rd=s geconsumeert wierde, zoo is op zijn Ed: propositie verstaan

van diaconen te vorderen bericht, off onder de bij hun g’alimenteerd werdende armen

van Diaconen bericht gevordert of

ten eenen gene gevonden werden, die aan andere gemeentens off negorijen /waar eigen

niets tot vermindering der

kerken zijn / te huijs behoren, en de sulke niet derwaards zouden kunnen werden over

lasten kan werden uijt„

„gevonden.

„gewesen, als ook ten anderen off zonder enige hardigheijt en behoudens zoo wel

een billijk christelijk medelijden, als een verplichte zorghvuldige administra„

„tie der hun aanbetrouwde gemene almoesen, niet wel aan dese off gene, iets

in den maendelijkse uijtgaeve gemenageert dan wel off door te samen woning

van diverse, niet wel enigen gemenen huijshouding met minder kosten dan wel

thans met alle die particuliere giften gereguleert zoude kunnen werden; ter„

wijl teffens mede goed gevonden wierde de collegien van Iustitie te recommande„

de Iustit: gerecommandeert

ren, om bij alle Condemnatien, tot geld boetens, zoo veel geschieden kan dia„

de armen bij de boetens

indagtig te weesen.

conij armen ten faveur gedachtig te zijn,

Voorts door den heer gouverneur verklaart zijnde zijn Ed: gedagten, dat de alhier

remarques over de geringe

zijnde drie steen bakkerijen, niet en staat zoude wesen, bij continuatie zoo veel

steen backerijen.

steenen aan te kunnen bakken, als men thans door ’t bekomen ontzet van

metselaars, misschien wel verwerken zoude kunnen, met propositie, of het

niet raadsam zoude weesen, maar teffens een steen en panne bakkerij Comp=s

propositie om een steen=

weegen op te rigten in de zogenaemde smits kuijl, alwaar een bequaeme gele„

backerij op te rigten.

„gentheijt en na zijn Ed:e Communicatie genoegsaeme kleijgrond gevonden wier„

„de, Terwijl te gelijk sustineerde dat men dat werk tussen beijde met de thans

aanhanden zijnde slaeven die / vermits thans alles wat tot den opbouw van

den ringmuer tot zoo verre men voor als noch ’t bestek zetten kan bezorgd

is / altoos geen even pressant werk hebben, aan zoude kunnen vatten, bij aldien

zoo mede om de smalle han„

men de zogenaemde zoo Nederlandse als Inlandse burgerij, die zich door

„delaers daer toe hout te

laeten kappen.

den vaart met Chiampangs en klene vaartuijgen na Banda, Ternaten,

de schilpads Eijlanden, Bouro, maloang en elders erneren teffens quaeme

te begrypen onder den verplichting van in desen gevalle mede iets te contri„

„bueeren, dat de thans onderhanden zijnde werken, ten algemenen dienst

deser provintie ten spoedigsten gevordert kunnen werden, en waar toe zijn Ed:

der leverantie van brandhout gedacht had ’t noodsaekelijkste tewesen,

zoo wierd dan almede over desen geraisonneert, en in aanmerking genomen

besluijt om een steen over

opte richten en de burgers

zijnde dat ’t oprichter vande tot een steen oven nodige opstallen geen naam„

brand hout te laeten kapper

waardige last zal wesen, en de opgenoemde burgerij voor ’t grootste gedeelte uijt

omlopend volkje bestaande, ’t kappen van ’t daar toe benodigde brandhout zeer

wel off zal kunnen; goed gevonden de propositie van zijn Ed: als dienstigh

en wel noodsaekelijk te amplecteren, en dien volgende ook teffens alle burgers

en jngesetenen deser stede en zoo mede de moren aan de Rodenbergh, genegen

zijnde met sulke vaartuijgen nae voorsz: plaatsen over te vaeren, bij billiet

te.

4

uen

hn

12

t