closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te adverteren dat voor ’t bekomen van een pasce allen den genen nae Ban„

„da afte Ternaten willende een stapel brandhout van 2: roeden lengte 10:

voeten hoogte en 6: voet brete, en allen naede schilpads Eijlanden, Bouro

ofte maloang, een stapel van een roede lengte 10: voeten hoogte, en 6: voeten,

brete aan desen 'sComp=s op terigtene steen over aan den smitskuijl zullen

moeten leveren, tegens sodaenigen betaeling van 14: rd=s als inselver voegen

in ’t gemeen bij de steen bakkers aan de negories ingesetenen voldaen wert;

Den stuurman Hendrik Iansz: Bos op sijne lading van 10: lasten rijst

den stuurman Hend=k Iansz.

bij ontlossing op Haroeko boven de gewoone 1: p=r C=to noch te kort gecomen

Bos voor 249: lb: tot Ha„

„roeko te min uijtgeleverde

sijnde 249: lb:, is goed gevonden voor dat montant uijtkoops prijs op zoldij

rijst, op reeck: belast.

te laeten belasten en voorts nae zulks het Haroekos hooft te qualifi„

„ceeren, die quantiteijt bij sijn boeken afte schrijven.

Alverder gelesen zijnde een Extract kerkelijk resolutie van 14:' deser,

Communicatie dat den Eerwt:

wilbers ’t maleijs

ten Communicatie van haar Eerw: dat den Eerw: d=o wilbers sich gedecla„

sal leeren.

„reert haade om in zoo verre desselfs tegenswoordigen predik dienst toe koste,

laeten de maleijdse taale mede tot stigting der Inlandse gemeente te sullen

aanleeren: is goed gevonden zulks in zoo verre met genoegen ten voldoe„

ning onser dispositie requisit van 16: febr: aantenemen en ’t gem: Extract

Insertie van het kerkelijk

Extract.

bij dese te insereeren,

Extract uijt de Resolutie genomen in

kerk= vergaderinge tot Amboina an ’t Cas„

„teel victoria

op

Dingsdag Den 14:' Maart 1758:

Zoo heeft de Eerw: D: Wilberts zig gedeclareerd, om de maleidsche tale, zoo

veel deszelvs predik dienst zoude toelaten, tot bevorderinge ende stigtinge

der inlandsche gemeinte te zullen anseeren

van welke declaratie ter voldoening van het ingekomen Extract uijt de re„

solutie genomen in raade van Politie op Donderdag den 16: Februarij met alle

eerbiedigheijd an den wel Ed: agtb: Heer gouverneur &:a Directeur deezer

provintie M: I: van Idsinga benevens den agtb: raad van Politie kennis

gegeven word. ./.onderstond./ accordeert ./. was getekend./. C: Grieze, k:

Wijders almede door den heer gouverneur gecommuniceert zijnde dat zoo wel den

klagten van twee Inlandse

hoofden, over het ontslag der

Pattij van Soelij als orangkaij van Tial sijn Ed: klagtig gevallen waren,

school kinders.

dat den Eerw: d=o steutel, op den I=o gedaene kerk en school visite niet te„

„genstaande

tecommand