closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cor

6

In

klag.

ho

6

650: lb: buskruijt en 50: hand„

„granaden van de barcq de„

Buijs, zullen bij de boeken

ingenomen werden.

ses overledene slaven afge„

„schreeven.

genoegen sal geven, dat in alle diergelijke van ouds her gestatueerde en ter diverse

gelegentheden gerepeteerde ordonnantien, zoo wille keurig gene alteratien ge„

„bracht, maar omtrent dit tegenswoordige susjet, altoos g’observeert werde

dat alle meijsjes van 12: 13: en songelingen van 14: Iaeren uijt de scholen

ontslaegen werden, en over al alwaar als dan noch den lering en ken„

nis in de Eerste beginfelen der Gods dienst zoo onkundight bevonden mog

„te werden dat zulks in desen bij haar Eerw=dns enigen bedenking kos„

„te maeken, dat dan de daar zijnde meesters liever tot een wat beteren

applicatie en onder wijs / als men in ’t gemeen wel verwagten magh/

gehouden werden om voor te komen dat dese vergadering andersins

hoe ongaerne /daar omtrent zoude moeten disponeren)

Vervolgens door den heer gouverneur te kennen gegeven zijn„

de dat van de in A=a p=lo na Hila afgesonden en bij terugh komst

op reise na Batavia verwaeijden Barcq De Buijs 650: lb: buskruijt

in 13: vatjes en 50: p=s gevulde hand granaden onder particuliere berus„

„ting van den luijtenant der artillerij verbleven waere, zoo wierd goed ge„

vonden het selve thans bij de boeken in te laeten neemen,

4

Geleesen sijnde twee verklaerings, de eene van 27:' febr: ende andere 4:'

deser nopens het overlijden van twee Comp=s slaeven en een slavinne op

de reijs p=r de Barcq Noodwijk van Batavia nae herwaards en van

drie manslaeven alhier in ’t quartier; zoo is almede goed gevonden

alle deselve op winst en verlies afte schrijven, mitsg=s de verklaerings bij

desen te insereeren als volgt

Op Huijden Den 27:' Februarij 1758: Compareerde vot

mij Daniel Lacaze Secretaris van Politie, present de getuijgen nagener,

Den onderchirurgijn Mosis van Aarden en quartiermeerster

willem Bronton beijde in die qualiteijt op de I=o van Batavia alhia

g'arriveerde Barcq Noodwijk bescheijden, dewelke ten faveur der opf

„regte waarheijt verclaerde, dat op de reijs p=r opgem: vaartuijggna

dese Provintie drie 'sComp=s slaaven zijn coomen te overlijde als op

den 28:' Ianuarij een slavinne genaemt Meniang van Tam

„boera aan een miskraam of abortio, op den 13: en 15: februari

twee manslaeven Soemba van mangaraij en Palitjo van Boeg

aande persij af bloet afgang

waar mede de comparanten dese haere verklaring quamen te lij

digen, bereijd blijvende deselve des noods met Eede te bevestigen /onderstot

aldus.

de

„d

0

aenstell

maat

klagt

het