closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n /ondersto

91:

aldus Gedaan gepasseert en gedeposeert tot Amboina aan ’t Casteel

Victoria Dato voorsz: ter Presentie van Daniel Balthazar Hogreve,

en Iohannes Theodorus Fresel, Clercquen ter secretarij van Politie

die de minute deses nevens de deposanten en mij secretaris hebben onder

„tekend ./.lager ./. Dit getuijgd /:was getekend/ D:l Lacaze sec:

Op Huijden Den 4:' Maart A=o 1758:

Compareerde voor mij Daniel Lacaze Secretaris van Politie

present de getuijgen nagenoemd,

Den in 'sComp=s quartier bescheijdenen sergeant Tekke Gosling

en den chirurgijn Iohannes walfs dewelke ten faveur der waerheijt

verclaerden, dat op den 9:' en 19:' februarij Jongstl: mitsgaders den 2:

deser sijn komen te overleijden drie 'sComp=s manslaeven, als Fortuijn

van Bengale aen een opstopping van water met opswelling des Scroti„

Boaija en Bengus, beijde van Boegis, Eerstgem: aen een teerende

siekte, en laestgenoemde aan een ambustio of swaere verbranding,

hem met ’t in brand raeken van eenigkruijt aan de kruijtmoole over„

komen,

waar mede de comparanten dese haere depositie onder presentatie

van Eede quamen te Eijndigen, ./.onderstond./. Aldus gedaan gepas„

„seert en gedeposeert tot Amboina aan ’t Casteel victoria dato voorsz:

ter Presentie van Matthijs Ferdinandusz: en Lodewijk Theo„

„dorus Schaller clercquen ter secretarij van Politie die de minute

deses nevens de deposanten en mij secretaris hebben onderte„

kend ./. lager./. Dit getuijgd./. was getekend./. D=l Lacaze sec:

Voorts door den heer gouverneur gecommuniceert zijnde dat op klagteraen den

lagten over den bootsman van

het schip vosmaer

spipper van Vosmaar, Cornelis De Haan over sijn bootsman Carel Kim

omtrent diverse brutaliteiten tegens mede onder officiers en gemeenen zulks

door den fiscaal had doen ondersoeken tot rapport dat het wel scheen als off den een

den ander tot een vredigen huijshouding niet wel ’t beste verdraegen koste, en

schoon den bootsman zich zekerlijk te uijtsporigh door ’t trekken van zijn mes„

egter zonder daar mede nae iemant particulier te steken, off veel min

te quetsen gedraegen hadde zulks na desselfs Iustenue en verklaring

genoegh door ’t enigen tijt in de boeijen gesloten te zijn geweest geboet

de bootslieden der hier ter rhee„

waere, zoo wierd tot voorkoming van onheijlen goed gevonden hem Carel

„de leggende scheepen, tegen

den andere verwisseld

kim inwisseling tegens den bootsman op het schip De vrouwe Elisabeth

te laeten overgaan. Gelijk ook om mits ’t manquement van een schiemans

maat aldaer, een door de overheeden voorgedraegen en op vosmaer bescheij„

aenstelling van een schiemand dene busschieter Anthonij Raehé daar toe aan te stellen,

maat.

Ingekomen.

ul

eij

ien

run

in

ht

o

1.

hit