closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de bevinding on de ladings van

vrouw Elisabeth, noordwijk, en

ongehoorsaemheit overgelevert,

de besluijt staan in margine

bekend.

voldoende, kan werden gedaen, om reden dat voor gemelde admini„

„trateurs veel goederen en gereedschappen benaemingen geeven

na haar goed= dunken als /:bij voorbeeld:/ daar zijn verscheijde zy

„ten van zaagen, schaven, bijtels etc: welke wel voor zo verre alle

saemen zaagen, schaven en bijtels zijn, egter veel in haar zoort„

prijs koomen te verschillen, ende diende gem: administra

„teurs om die reeden haere boekjes op nieuws ’t formeeren

de negotie boeken, om daer mede te accordeeren.

Hier mede verhoopen dat wij (soo veel als ons mooglijk

is geweest :/ aan de hoog g’Eerde Intentie van uwel

Edele agtbaerens sullen hebben voldaen, en dierhalven

de vrijheijt neemen, van ons met alle Eerbied en

Respect te noemen /:onderstond:/ wel Edele agtb=

heer en heeren, /:lager:/ uwel Ed: agtb=s onderdan

„ge en trouw schuldige dienaer /:was geteekend/ I: S

Knop, en A: D: Mourits /:in margine:/ ar

„boina Victoria den 16:' maart A=o 1758:

Door den E: opperCoopman en secunde Petrus van

Iongstal binnen gebracht zijnde de bevindingen op de

Ladingen van het schip De Vrouwe Elisabeth, den Barcq

Noordwijk, en Brigantheijn de Ongehoorsaemheijt, zoo zijn

wegens het daer bij vermelde over te kort, sodaenige dispositie

en besluijten gevallen, als in margine van dien bekent stad

tot insertie in desen als volgt.

Bevinding op De uijtgelot

„de Lading van 'S Schip De vrouw

Elisabeth, door den Schipper Pi„

Matthijsz: Joele, uijt wijsens I

„port van Expresse gecommitteerdens,

ondercoopman Petrus Wernhet„

den boekhouder Geerlof Wiltschu

bij.