closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gelijk ook dit nevenstaende geap„

„probeert en goed gevonden wert

te laeten geschieden.

mede onder recommandatie dat

de alhier vermelde acuratesse

als tot voorkoming van groote ver

„ringen ten hoogsten noodsaekelijk

altoos g’observeert werde.

105:

meeste in gebruijk en dagelijk van haare waardije komen te verliesen, en dierhalven vol„

„gens voorgemelde ordre van haar hoog Edelens dien afgeschreeven te

worden

Aangaende d’ongetaxeerde goederen of die alle nog in waare weesen

zijn, hebben wij zo veel als mogelijk is, nagegaen, Egter konnen geen

voldoende rapport daar van doen, schoon ’t boekje der ongetaxeerde

goederen thans op ’t negotie = Comptoir in weezen is, maar om het

zelfde in den aanstaande met de vereijschte accuratesse te doen

dienden /:onder gunstige welduijdinge van uwel Ed=s agtb: / vol„

gens onze oordeel copia aan ider administrateur van het geene daer van

onder desselfs verantwoordinge is, te werden verleend, op dat zij konde wee„

„ten, welke goederen met geld somma en ongetaxeerd bij de boeken loopen,

vermits volgens haar hoog Ed=s ordre de dato 30: Iunij 1753: altoos

bij haar maandelijxe reeck: gespecificeerd moet werden bij ontfangst

en uijtgaaf, welke goederen met geld somma en de geene die ongeschat

zijn, ende is ook zekerlijk noodsaekelijk om te voldoen aan het besluijt

deser regering de dato 14: april 1755: van de ongetaxeerde goederen on„

„der den generaelen opneem na te zien en op te neemen, dewijl

deselve als dan a: part konde werden gesteld, bij haar rapport, en

niet door malkander, gelijk thans geschied, als meede zoo werden

alle de goederen die in gebruijk zijn thans niet alle gaar opgegeeven

maar werd hier en daar een stuk daar van agter gehouden,

dat het dierhalven onmoogelijk is, om daer van voldoende rap„

„port met de vereijschte accuratesse te konnen doen.

Wat de manier van Boekhouden aanbelangd, zoo als het hou„

„den van ’t Iournael, groot= en materiael boek, item specifica„

„tien, hebben wij, zo verre onse geringe weetenschap strekt, niets

naemwaerdigs ontdekt dat verbeeter off verandert diende te

worden, dog op dat in den aenstaende de confrontatie met meerder

accuratesse konde werden gedaen, zoude onder gunstige corree„

„tie noodsaekelijk zijn, dat d’administrateurs, en wel voor al

den Equipagie meester en luijtenant der arthillerij de goederen

en gereedsz:, die onder haare administratie zijn, zodaenig

bij haare boeken bekend stellen, als deselve van

Batavia, dit heen zijn aangeschreven, en bij de negotie

boeken bekend staan, dewijl de confrontatie anders onmogelijk

voldoende.

eij

en

rije

ien

run

10„