closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Kilan

4

1„

6

vergadering dient wegens ook ietwes te remarqueren afte te bevelen mogte hebben:

resumptie, en Consideraties

zoo wierd na deselve ingesien, geresumeert en vervolgens door den heer gouverneur in

daer over.

deliberatie gebracht wesende, off men, om redenen dat in A=o pass=to de lijwaeten alhier

tot zulke Excessive prijsen gesteegen zijn, dat daer op zeer exorbitante advancen

behaeld zijn, thans ook tot eenigen speciaelen bepaeling p=r C=to zoude behooren

over te gaan, dan wel off men alles maar, schat zoude laeten nemen, zo langede

prijsen noch boven de jongst door haar hoog Ed=s bij resolutien van 24:' Iunij jongst

bepaelde en bij brieven van 38:' dec: p=to herwaerds gecommuniceerde advancen

/:te wesen de Cormandelse tot 50: de bengaelse 40: en souratse 30: p=r C=to :/ lopen

mogte: zo wierd over desen geraisonneert, en voorts alles ’t geen men vermeende

pro en contra omtrent desen in aenmerking te kunnen komen, attentelijk over„

wogen zijnde, goed gevonden en verstaen dat vermits het thans door ’t opgem:

de lijwaden niet minder als

ons jongst toegekomen haar hoog Ed=s geresolveerde, op de hoog wijse consideratier

haer hoog Edelh=s ordre en 5: prc:

daer en booven te verkoopen.

van mede welgem: zijn Excell: een volkomen g’elucideerde en gedecideerde zaeken

in hoe verre de maatschappij zoo aen de hooft plaetse als op sodanige lijwaat trekthen

„de comptoiren waer onder ook dit gouvernement begrepen is, met desen haaren

binnen landsen handel ten advance bestaan zoude mogen: men derhalven tan

voorm: voor raad, in ider sortering alles zal dienen te laeten aflopen, in zoo voor

’t een en ander, door den anderen, ten vollen voorm: bepalde advancen zuijver boven

de ten gewonen middel van bestaen gedetraheert werdende 5: p=r C=tto maer van de hen

zal willen, om dus soo als men hopen wil niet alleen in ’t zekere te zullen volden

aan ’t oogmerk tot ’t beste debiet, maer ook op sustenue dat bij aldien enigen ande

onse aan merkingen in consideratie mogen komen, dat dan wel vooral de

reedenen waer om.

ingesetenen deser provincie, altoos alle lijwaeten, ten minsten zoo menagiers

als ergens off in enigen plaetse geschiet, souden behoren versorcht te werden

wijl desen ganschen handel alhier /na onse gedachten / niet wel anders kan werden

aangezien, als alleenlijk genoeg in troque voor het penningje dat in afbe„

„taeling der nagulen te ontvangen komen; tot lijfs nooddrustigheeden vermitsg

land van allen lijwaat= fabricq ontbloot ook de ingesetenen ontzet zijn, van alen

handel met vreemde quartieren, alwaer anderzins, nevens andere, zulks nocht

vinden zouden kunnen, en ook teffens, de te hooge prijsen, die reeds vele klaeten

veroorsaekt hebben, geen aan lokselen mogen geven, tot overkomste van

vreemden ten sluijks= wijs debiet van het haere en schoon wij dient wegens

just geen ongerustheijt of quaed vertrouwen hebben ook ten vervoer van

taalste

’t product deser provincie, dat aan d’E: Comp: ’t capietsie is. weshalvend

den oppercoopman gequalificeert

ook goed gevonden wierde voorm: den E: oppercoopman daer toe te quali

vendutie te houden.

„ceeren en mede noch

Laestelijk tot den verkoop van een partij desen Jaere weder aangebrachte Caabse wijn, dienee

Eenige Caabse roode en brande

/:na voordrcht /tot enig randsoen off emolumenten geliefde aan te nemen, en ten Rleet uijt den dd

wijn voor het gelden te

verkoopen.

„pens in vendibel waere, nevens ook noch 333:½: kanbrandewijn van Ao p=lo voor ’t geen gelden moge

„ders tot allen verlies voor te komen /onderstond / amboina aan ’t Casteel victoria dato voorsz:

kend/ M: I: v: Idsinga, B: V. Jongstal

R: D Bandouwe

J: H. D Villeuve I=n Eermants. D= Lacaze

D= Otivier

4

’t versoe„

om na

ontsegt

aanstelt

over de

toepoetij