closeTerug naar inventaris

Transcriptie

len bij er

loupe

ere

hier

van

lack

te

een

Htir

rat

den oppercoopman levert over de

notitie der in voor raat zijnde

Coopmanschappen,

113:

hooftplaets bij de aflevering der nagulen uijt het Casteel tot aan boord van

het schip meer dan eens gebeurt, dat de draegers de sacken uijt vermoeijdheijt, dag

wel andersints neder werpende of latende vallen, deselve veelmaels geborsten

zijn en de nagulen over de weg verstroijt raeken, in voegen den ondergetee„

„kenden des Iaers daar aan, doen de hooft administratie p=l hadde

overgenomen, en onder de zijldoekse ook nog weijnige stroosacken in

gebruijkt hebbende, daer van ook meer dan eens berigt ontfangen en ver„

ders gereflecteerd heeft dat bij de opneming van de laest gemelde om te bren„

„gen op de schouders, van den draegerde vingers daar in seer gemakelijk door„

drongen, het welk de voor straffe onbevreesde mensch /:wanneer haer kans

klaer sagen:/ zeer ligt tot een handgreep zoude konnen verlijden, en of

schoon men daer voor op de onderhorige specerij gevende Comptoiren zo seer

niet te vreesen, heeft, so komt de sterkte der sacken aldaer niet minder voor„

„deelig voor d’E: comp: te pas dan hier aan de hoofd plaets, aangesien op

alle die comptoiren de nagulen niet direct uijt de fortressen daar deselve

tot de aflevering werden geborgen konnen ingeladen werden /:omdat de

chialoupen off vaartuijgen tot den afhael geschikt door de ondieptens of on„

bequame anker grond al wat ver afleggen:/ maar eerst tot aan strand

gedragen vervolgens in kleene schuijtjes geladen zijnde, dusdanig tot

aan boord gevoerd en uijt deselve weeder overgenomen moeten werden te„

„gens welke verscheijdene verwerkingen en veel tijds in differente behande„

„lingen der werk lieden de gemelde stroo sacken het niet lang konnen

goet maken, daer en tegen de linnen sacken na dat haer dienst aan de

nagulen gedaen hebben ook nog gebruijkt werden tot den ontfangst

van rijst en andere behoeftens etc=a

waer mede verhoope aan ’t hoog g’Eerde requisit, van haar hoog Edel„

„heedens en de Intentie van uwel Ed: agtb: te sullen hebben voldaen, geve

mij derhalven de Eere met de nedrigste Eerbiedigheijt te onderschrijven

/:onderstond:/ wel Ed: agtb: heer en E: heeren /:lager:/ uwel Ed: agtb:

ootmoedige en gehoorsame dienaer /:was geteekent:/ P: V: Iongstal,

/:in margine:/ Amboina aan ’t Casteel victoriaadij 25: maert A:o 1758:

Noch door den E: oppercoopman en hooft administrateur, in observantie haerer

hoog Ed: marginaele resolutien, op den memorie van zijn Excellentie den

tegenwoordigen heere gouverneur generael, ten verhandeling van ’s Comp=s

staat en belang in desen indien, de dato 23: Iulij 1753: vertoond en overgegeven zijnde

eene distincte memorie van den voor raad aan lijwaeten, met diverse

andere handel waeren, en vendibele goederen, die thans bij de pakhuijsen en

in den winkel gevonden werden, met verclaering in gereedheijt te zijn, van

’t vereijste thans vendutie te kunnen houden, tegelijk vraegende of deser

vergadering.

sul„

eij

r„

tijt

ieu

nuw

in

ht

oon

kon„

bijn

us

hi