closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Kla

9

den Luijtenant Rijswijk

tot resident van manipa aan„

„gesteld

Een lit inde weescamer aan„

gestelt.

Exhibitie van een request door

de zoons van den overlede koning

van Bantam

versoek om costgeld en randsoen„

versoek dat nevens het lijk na

Batavia moogen vertrekken

versoek om tot betaling der

schulden Eenige goederen verkogt

moogen werden.

Tawiri, en Harpattij als des overledens broederszoon en naest gerechtigt tot

’t regentschap van Hatoepoetij aan te stellen, soo als deselve dan dese dispositie bekent

gemaekt zijnde, ook te gelijk den Eed nae gewoone wijsen te preesteren quamen,

Den ondercoopman en resident van manipa Robbert Martensz: den

Eersten deeser maand overleeden zijnde, zoo gaf den heer gouverneur te

kennen, dat verscheijde tot die residentie wel hadden versoek gedaen, ook gede

zijnde cerams buijten cust /:onder dat district gehorende :/ al wat in troubet

legt, enden inlander aan dien Oort vrij assurante, en difficiel in den teugel

te houden zijnde, aldaer wel een persoon vereijste, die hun aard bekend, en

met deselve weet om te gaen, zoo is onder allen reflectie geslaegen zijnde

op den persoon van den Luijtenant militair Otto van Rijswijk, die reeds

op de posten, alang, Loekoe, en nussalaut, als Commandant gelegen, en

preuve van bequaamheijt in zulks gegeven heeft goed gevonden denselven

op de g’Eerde approbatie van haar hoog Edelh=s provisioneel te verkiesen,

en tot resident van manipa aantestellen,

Door welke verkiesing dan tegelijk een lit in het collegie van weesm=n

zijnde komen te manqueeren, zoo is voorts verstaen den ondercoopman

Iacobus Olivier, daer toe te nomineeren, den welke op stond dan ook den

„daer toe beraemden Eed quam afteleggen.

Door de zoons van den I=o overledenen coning van Bantam Pangbrang

muhamat, en Rading Radje, nevens mede Pang Erang Soria dilaga,

bij request versocht zijnde

=mo dat voor haar en 89: Bantammers, zoo veel rijst en costpenn: als bij den

overleedene 'smaendelijks genooten zijn, mitsg=s thans /:als extraord=re

noch mogten werden verstrekt eenige kannen lamp= olij en 12: lb: waxhas

sen tot nacht licht voor de gene, die des overledens grafstede bewacken,

2:

dat het lijk van w: zijn hoogheijt, hun vader, nevens zij lieden en voorts

al desselfs gevolgh, met een der aanstaende vertreckende scheepen, nadsa„

„tavia overgaen, en.

3=to dat tot betaeling van des overleedens schulden, die declareerden circa rd=s 5206.

te zullen beloopen diverse desselfs goederen alhier verkogt mogten werden, ws

luijt van gem=te requeste als volgt.

Aan den wel Edele achtb: Heer

MMeijert Johan Van Sdsing

gouverneur en Directeur Deser

Provintie.