closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117:

Provintie, nevens de verdere Heeren Lee„

„den in den E: agtb: Raad van Politie

27

Wel Edele Achtbaere Heer en Heeren

uwel Edele achtb: onderdanige Dienaeren, Tangherang moehamad,

Rading Radjie, en Pangherang Soeria Dilaga, versoeken ootmoedig

dat voor haer en 89: Bantammers mag werden verstrekt, zodanige quan„

titeijt rijst en contanten als den I=o overledene geweese Coning van Ban„

tam genooten heeft, mitsgaders dat aan haar boven dien mag werden afgege„

„ven Eenige kanne lamp= olij en 12: lb: waxkaersen tot ligt voor de geene

die het graf bewaken.

dat het Lijk van den overledenen koning /al was het ook in loot toege„

„soldeert:/ nevens haer alle na Batavia gesonden moogen werden, en sulx

met een schip, zoo als hier gecomen zijn

dat tot betaeling der schulden van den overledene, die omtrent

rd=s 5200: bedraegen voor Eerst mag werden verkogt.

Eenigen huijs meublen &=a

Een huijs en Erf nevens vier daer bij gehoorende pedakken, in de groote

„Chineese straet,

Een huijs en Erf aan strand

twee pedakken en Erf aan strand

_=o

in de Chineese straat,

twee

drie slaeven als.

Tija van Boegis vrouw slaef

_=o

mantjarij van _=o man

_=o

Tjaman maccassar

Een goude pindin / waar op een plaat/ met ses diamanten, en een roode

steen beset, geschroeft, weegt met plaet en al, real 3: 22:

en sold sonder de plaet real 2: 36:

Een goude dosje tjolobon genaemt.

sw: real 2: 2:

_=o

_=o tjoetjoepoe -

2: 8:

_=o

_=o

_=o

—: 30:

„paar goudearm ringen.

6:12:

_o

do

1:42:

sawassa ringen, ider met een diamante tafel beset

30:

vier en twintig stux goude knoopjes

_=o

_=o

3: 46:

sesthien

Elf pees goude knopen in soort.

1: 6:

vier

ul

eij

u„

ijt

ht

kon

hijn

uus

5

hij