closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1: 4:

6:38:

7: 38

2: 24:

1: 44:

4:

11: 36:

4: 34:

2: 22:

39:

53:24.

114:

119:

van het onder d’ weekcamer verpande

Een goude boker met een koper boom

Sw: real 24: 24:

14: 18:

schenk bord

p=s arm ring

16: 24:

seven„ ringen met een diamante steen beset

Een ring met twaleff diamanten en een blauw steen beset roosjes ge„

„wijs.

ses steenen beset

strik„

seven _=o

_=o

_=o een blauw en twee roode stientjes

twee gemeene goude ringen met roode steentjes,

dog het selve niet kunnende toerijken, dat als dan nog mag werden

verkogt een goude kom af bakkel sw: 24:½: en gem: goude booker

met een koopere boom mede ter swaerte van 24:½: reale /onderstond/ ’t

welk doende /:was geteekend door de drie huplianten met moorse characters

zoo wierd, hier over geraisonneert, en voorts ingesien zijnde, ’t sucessive door

tlijk van zijn hoogh: zal neven.

haar hoog Edelh=s omtrent w: desen zijn hoogheijt gedisponneerde, en herwaerds

zijn nagelaetene gevolge na

Batavia gesonden werden.

aangeordonneerde en specialijk der zelver gevenereerde missive, de dato 19:' Den

„cember 1752: goed gevonden ende verstaan, ’t Transport van des overleedens

Lyk, nevens ’t vertrek van hun Pangerangs, en het gantsche verdere w: zijn

hoogheijts gevolgh verdeelt over de beijde thans alhier zijnde schepen, te accor„

„deeren, als mede om /vermits hun dus nogh maar een ruime maand ver„

„blijvens alhier :/ insgelijks geen verandering te maeken, maar hun tot gemeene

subsistentie te laeten blijven genieten alle sodanige provisien en kostpenn:

en haar provisie &=a verstrekt.

als aan w: zijn hoogheijt 'smaendelijks verstrekt zijn, nevens noch 12: lb:

werden.

waxkaarsen, die nae hunne aengaeve tot bewaeking van ’t lijk en den te„

„genswoordige desselfs graf schijnen benodigt te wesen; gelijk ook

om te condescendeeren, in den versochten verkoop, der bij voorm=te requet

de versogt werdende goederen

„te aengegeven goederen ter voldoening W: zijn hoogheijt naegelaeten agterstallen

zullen verkogt werden.

H

ten overstaen van DE: De villeneuve, en Olivier, door onsen secretaris, die

tot dus verre g’adsisteert Hebben in den commissie, tot alles wat bij ’t sterf= ge„

„val van w: zijn hoogheijt, enigen besorging heeft nodig gehad, en verders tot desen

mede zo wel versocht als gecommitteert wierden ten einde om nae ’t afloopen

deser zaeken, te gelijk te formeeren een behoorlyken boedel= reeck: om ten blijk

en bewijse in ’t toekomende, bij onse registers ter secretarie geinfereert, ende be„

waerd te kunnen werden.

Door den heer gouverneur g’exhibeert zijnde het gewoonlijk Rapport der nagul

resumptie van een rapport der

Extirpateurs op koemoal off kleen ceram ten blijke naedies inhoud als volgt.

EExtrpeerde specerij boomen op

hoeamoal.

Rastport

7„

12

e

7

er,

ht„

2s„

is

en

2

hel

heij

u

tijt

ieu

huw

an

k

ht

van

Con

is

1

1ij