closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klag

4

Raport Aan den welEdele Acht: Har

Reijert Johan van Idsing

gouverneur en Directeur deser Provintie met

den Resorte van dien, nopens de gedaene En

„tirpatie der specerij Boomen, op de Buijten

en Binnen Cust van ceram, soo verre als onder

Cust Hitoe gehoord.

Wel Edele Agtbaere en Seer Genereuse Heer

In opvolging van uwel Edele actb: hoog gerespecteerde ordre, hebben

ondergeteekende Ionas Gerritsz: sergeant en andries de Cok soldaa

beijde in dienst der E: Comp=s ons op den 29:' November A=o p=to, begeeven

per orembaij voorsien met behoorlijke manschappen van mamala direct

Hila na Loehoe om onse aanbevoole commissie te verrigten, als hier

onder verthoond werd.

Nagul Boomen

Noote Boomen

Ionge

vrugtdra„ half was„ Ionge

vrugtdre„ half

gende.

wassene boomen

gende

„sene.

boomen

61: p=s

9: p=s

p=s

371:

1757:

December uijt geroeijt.

_=o

IJanuarij

1758:

742:

4:„

. . .

Februarij _=o.

1758.

900:

.

21:

6:

1758:

_=o

Maart

. .

32:„

19:„

1129:

dus bedraegen de geheel

quantiteijt der nagul boo„

„men welke wij uijt ge

„roeijt hebben den som„

- .

38 p=s 131: p=s 3142:

„ma van.

p=s

waarmede wij verhoopen dat dese onse Extirpatie, na de hoog g’Eerde intentie van d

Ed: achtb: zal zijn volbragt, alsoo wij in waarheijt betuijgen alle mogelijke vl:

hebben aengewend, onder versekering bereijt te zijn de gedaene uijt roeijing nat

met Eede te bevestigen, Terwijl ons d’Eere geeven van met diep schuldigel

„bied en ontsag te onderschrijven /onderstond/ wel Ed: agtb: en seer genereuse Red„

/lager / uwel Ed: agtb: altoos onderdanige seer gehoorsame dienaeren /wasgel

Johas Gerritsz= en Andries de Cok /:in margine /hila amsterdam, :

april 1758:

remarques over d’ g Extirpeerde boomen Dat door hun desen Iaere wederom een quantiteijd van 38: p=s vrugt dralp„t

131.

ag

in

Ex

dert

de 1

vrage aa„

verclarin