closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rgadering

1758: te Gim

Nr

Jdsinga

rli

Wel Edele

rden Domina

teerdenste

leijdsche prde

n Extract te

unstige af

te

2

lopene Inlanders ketting gan„

„gers

beschuldiging dat de orangkaij van

cabauw hem van zijn bande om

„slagen heeft.

op ontbot van den orangkaij en

beschuldigers.

den orangkaij vals beschuldigt

instigatie der oudstens aan

den gedrosten.

Communicatie van den orangkaij

weegens het in brand steeke

van zijn Sagoe.

versoek den meeste inlandse

hoofden van Haroeko.

de gansche zaak in fiscaals

handen gesteld.

drie overlede 'sComp=s slaeven

afgesz:

129:

hooft tot Haroeko sub 13:' april J=o leden werwittigd te wesen dat zeeker Jnlan„

„der van de negorij Cabauw die omtrent een Jaar geleeden met de ketting aan zijn

been zig uijt het quartier fugatief gesteld hadde op Cerams Cust agterhaald

was, en den selve geconcesseert zoude hebben ter ordre van den orangkaij dier

negorij in name sinder door zijn zoon en slaaven van zijn banden ontslaa„

„gen, en in des orangkaijs dienst aldien tijt gehoude te wesen waar omme hij

Haroekos hooft gem: orangkaij in arrest geset hadde, dog dat zijn Ed:

bij brief van 15: en 20: dier maand dat arest niet kunnende approbeerenden

selven weder had doen ontslaan en neevens zijne beschuldigers herwaards

komen als wanneer die zaak bij provisie gedemandeert had tot ondersoek

aan den fiscaal, door wiens Rapport thans schriftelijk ingekoomen zijnde

wel scheen te blijken dat opgem: orangkaij niet alleen met zulks valselijk

beschuldigt wierde, maar na confessie van den geketenden zelfs dat desselfs

voornaeme beschuldiger den capalla Soa Lilcherij in eijgen persoon hem daar

van los gemaekt, in zijn thuijn ten arbeijd gestelt en vervolgens na

Ceram gesonden hadde van waar door de Inlanders Casivie en eenen

Sourens weder affgehaald bij het op gem: hooft tot Haroeko opgebragt

en vervolgens met Eenige orangtoeas en capala Soas na herwaards geson„

„den was, die zoo als zegd hem onderweeg g’instigeert hadden om wanneer

op Ambon quam te moeten verklaeren dat den opgem: orangkaij hem van

zijn ketting had laaten ontdoen, door zijn zoon en twee slaaven terwijl

voorts zijn Ed: te kenne gaeve dat meer gem: orangkaij van Cabauw aan zijn

Edele opgisteren gecommuniceert hadde, dat met zijn aanweesen alhier

desselfs saboea met een daar onder hangend net afgebrand en verbrant

waere, mitsg=s dat zoo wel hij als de meeste Inlandse hoofde van ’t Eijland

Haroeko, die hem teffens in zulks waeren komen verzellen, versogt

hadde dat die valsche beschuldigers en booswichten nae merite

gestraft mogte werden op dat zig niet dagelijx bloot gesteld zou„

„den moogen zien voor valse klagten en prostitutien door haar onderhoo„

rige, zoo wierd hier over gedelibereert zijnde goedgevonden ende verstaen dese gan„

„sche zaeke thans te stellen in handen van den fiscaal tot nader ondersoek

met ordre, omme in allen desen zijn ampt en plicht te betrachten met zoo wel

tegens die preesumptieve valse accusateurs en zoo mogelijk verder te ontdekken

in desen vermengde booswichten voor den lantraad sodaenigh te procedeere

als bevinden zal te behooren met ordre teffens aen ’t hooft tot Haroeko om

tot eclairsissement, deser zaeken alle desselfs mogelijke de voiren aen te wenden,

Geleesen zijnde twee onder presentatie van Eede sub 6:' deser verleende secre„

„tariale verclaring en noopens het afsterven van drie comp=s slaaven, als

Leijelij, Inde en Loppe van Boegis, is goed gevonden deselve bij de boeken te laeten

afschrijven, mitsg=s die verclaringen dese te insereeren als volgt.

op.

ul

beij

ree„

eijt

iam

mun

en

4

ht

voor

ie

Con

bijn

is

r

us

hije